Enerji nedir?

Enerji nedir? Enerji iş yapabilme kapasitesi veya başka bir deyişle herhangi bir sistem içinde oluşan iş olarak tanımlanmaktadır. İnsan aktivitelerinde de mevcut olduğu gibi her tür eylem için, canlılığın devamı için, maddelerin yer değiştirmesi için, yeni bir madde oluşumu için, mevcut maddenin başka bir şekle dönüşümü için enerji olmazsa olmaz bir unsurdur ve enerji bu nedenlerden dolayı çoğu kez zorunlu bir mal olarak nitelendirilmektedir (Tanrıöver, 2010).

Enerji nedir?Enerji, tarih boyunca toplumların vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisidir ve gelecekte de enerji ihtiyacı önemini korumaya devam edecektir. Enerji kaynaklarının gelişimi incelendiğinde; Sanayi Devrimini takiben kömürün, daha sonra petrol ve doğal gazın dünya ekonomi politiğinde belirleyici konumları çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Akbulut, 2008). Enerji kaynakları konusunda her bölge aynı imkânlara sahip olmadığından dolayı bazı ülkeler kaynak ülke konumundayken, bazıları bağımlı ülkedir. Dolayısıyla enerji neredeyse iki yüzyıldır ülke ekonomilerini, uluslararası sistemi, devletler arası güç mücadelelerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olmuştur (Ergül, 2010).

Enerji kaynaklarının sınıflandırılması

Yenilenemez Enerji  KaynaklarıYenilenebilir Enerji Kaynakları
KömürHidrolik
PetrolBiokütle
Doğal gazRüzgâr enerjisi
AsfaltitGüneş enerjisi
Bitümlü şeylJeotermal enerji
Toryum ve uranyumDeniz dalga enerjisi

Enerji Nedir? Türleri Nelerdir?

Enerji nedir? Enerji türleri nelerdir? denildiğinde enerji kaynaklarını ilk olarak özelliklerinin değiştirilip değiştirilmediğine göre sınıflandırmak mümkündür. Doğada bulundukları haliyle, değiştirilmeden kullanılabilen kaynaklar, birincil enerji kaynaklarıdır. Birincil kaynakların belirli işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen enerji ise ikincil enerji kaynaklarıdır. Örneğin doğal gaz, petrol, kömür kullanılarak elde edilen elektrik enerjisi ikincil enerji kaynağıdır. Enerji kaynakları yenilenemez (tükenebilir, fosil) ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak da sınıflandırılabilir.

Yenilenemez enerji kaynakları belli bir rezerve ve ömre sahip olan kaynaklardır. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şeyl, toryum ve uranyum bunlar arasındadır. “Doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen” kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır (Chiras, 2006). Hidrolik, biokütle, rüzgâr, güneş, jeotermal ve deniz dalga enerjileri yenilenebilir enerjiye örnek olarak gösterilebilir. Fosil kaynakların yakın bir gelecekte tükenecek olması, çevreye zararlı etkileri, 1973 ve 1980 enerji krizleriyle birlikte gündeme gelen enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılık nedeniyle dünya çapında alternatif, yeni ve yenilenebilir enerjiler önem kazanmıştır. Yine de ileride açıklanacağı üzere fosil kaynaklar üretimde ve tüketimde baskınlığını sürdürmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Akbulut, G. (2008). Küresel Değişimler Bağlamında Dünya Enerji Kaynakları, Sorunlar ve Türkiye. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 117-137.
  • Chiras, D. (2006). The Homeowner’s Guide to Renewable Energy. Kanada: New Society Publishers.
  • Ergül, B. E. (2010). Petrolün Uluslararasi İlişkilerdeki Yeri: Jeopolitik Teoriler ve Petropolitik. Bilge Strateji, 2(3), 59-86.
  • Tanrıöver, T. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Üretimi ve Tüketiminin Bir Analizi: Türkiye Uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kayseri Üniversitesi.

Benzer Yazılar

Enerji tüketimi
Görüntülenme: 219
Küresel enerji tüketimi ekonomik büyüme, kişi başına milli gelirdeki artış, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi unsurlara bağlı olarak sürekli...
Yenilenebilir enerji kaynakları
Görüntülenme: 218
Tanım olarak yenilenebilir enerji, “doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen bir enerji türü”dür (Chiras, 2006). Küresel enerji talebinin ...
Yenilenemez Enerji Kaynakları
Görüntülenme: 267
Yenilenemez enerji kaynakları belli bir rezerve ve ömre sahip olan enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şeyl, toryum ve u...

Bir Cevap Yazın