Vergi kodları

Vergi kodları, beyanname verilmesi halinde kullanılmaktadır. Ayrıca idare tarafından yapılan tarhiyat ve tahakkuklarda söz konusu kodların kullanıldığı görülmektedir. Genellikle kişilere idarece gönderilen ihbarname, tahakkuk fişi ve ödeme emri gibi belgelerde vergi kodları kullanılmaktadır.

Aşağıdaki listede görülebileceği üzere idare tarafından belirlenen vergi kodu sayısı oldukça fazladır. Özellikle idari para cezalarının her biri için ayrı ayrı kod belirlenmiş olması listeyi iyice uzatmaktadır. Öte yandan geçmişte uygulanmakla birlikte günümüzde kullanım alanı bulunmayan bir takım vergi, harç ve cezalara ait kodlar da listede yer almaktadır. Bu kodlardan önemli olanlara ilişkin kısa açıklamalar tabloya eklenmiştir.

Vergi kodlarıVergi kodlarının bir kısmı ilk işe başlama esnasında mükellefiyet kaydı açılırken açılmaktadır. Bu nedenle işe başlama formlarında doğru vergi kodlarıyla mükellefiyet açılıp açılmadığına dikkat etmek gerekir. Bu ve benzeri işlemler vergi dairelerinin sicil servisinde yapılmaktadır.

Vergi Kodu Başlangıç Rakamı 1 –  3 –  4 –  9

0001Yıllık Gelir VergisiYıllık gelir vergisi beyannamesi kodudur. Ancak bazı kazanç türlerinin tek başına elde edilmesi halinde başka gelir vergisi beyannamesi verilebilir. Birden fazla gelir unsuru varsa bu beyanname verilmelidir.
0002Zirai Kazanç Gelir VergisiYalnızca zirai kazanç elde edenler için verilmesi gereken beyanname kodudur.
0003Gelir Vergisi S. (Muhtasar)Gerek gerçek kişiler gerekse kurumların yaptıkları gelir vergisi stopajları 0003 vergi kodu ile beyan edilir. Duruma göre aylık veya üç ayda bir verilir.
0004Gelir Götürü Ticari Kazanç –
0005Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı –
0006Gelir Götürü Ücret –
0007Dağıtılmayan Kar Stopajı –
0010Kurumlar Vergisi Kurumlar vergisi vergi kodu 0010’dur. Kurumlar vergisi beyannamesi için kullanılır.
0011Kurumlar Vergisi Stopajı Kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemelerden yapılan stopaj kullanılan vergi kodu.
0012Gelir Vergisi (Gmsi) Kira geliri vergi kodu 0012. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilen gelirleri elde eden gerçek kişiler için verilen beyannamedir. Yalnızca kira geliri elde edilmesi halinde kullanılır.
0014Basit Usulde Ticari Kazanc Yalnızca basit usulde ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri için kullanılan vergi kodudur.
0015Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi 1 No’lu KDV beyannamesi vergi kodudur. KDV vergi kodu ile 1 No’lu KDV beyannamesi ile hesaplanan KDV beyan edilirken, 2 No’lu KDV beyannamesi ile KDV tevkifatı beyan edilir. (Bkz. 9015)
0017Götürü Usulde Katma Değer Vergisi –
0020Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi –
0021Banka Muameleleri Vergisi
0022Sigorta Muameleleri Vergisi
00235811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar –
00245811 Türkiyede Sahip Olunan Varlıklar(Gelir V. Mük. Olmayan) –
0025Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar –
0027Gelir Vergisi Geçici Vergi –
0032Gelir Geçici Vergi Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin üç ayda bir verdikleri gelir geçici vergi beyannamesi vergi kodudur.
0033Kurum Geçici Vergi Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üç ayda bir verilen kurum geçici vergi kodudur.
0040Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi) Damga vergisi beyannamesi verilmesi halinde kullanılan vergi kodu.
0046Akaryakıt Tüketim Vergisi –
0048Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi –
0049Her Türlü İspirtolar  Ve Füzel Yağından Alınan Ek  Vergi –
0050Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi –
0051Diğer Ücretler Diğer ücretliler tarafından elde edilen gelir için kullanılan vergi kodu.
0053Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi –
0056Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi –
0057Röntgen Filmlerinden  Alınan Ek Vergi –
0060Mülga Maden Fonu –
0061Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi KKDF kesintisi vergi kodu.
0062Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu –
0067G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari BeyanGVK Geçici 67/11’e göre ihtiyari beyan verilmesi halinde geçerli vergi kodu.
0071Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi ÖTV I sayılı listede yer alan ürünlerin satışından doğan ÖTV’de kullanılan vergi kodu.
0073Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi ÖTV III sayılı listede yer alan ürünlerin satışından doğan ÖTV’nin beyanında kullanılan vergi kodu.
0074Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0075Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi –
0092Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden  Alınan Ek Vergi
1013Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020Fon Payı
10265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
10272004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
10285335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
1030Pişmanlık Zammı Pişmanlıkla beyanname verilmesi halinde doğan pişmanlık zammı vergi kodu.
1034İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz
1037Trafik Muayenesi Para Cezaları
1042E.Katkı Payı
1043Özel İşlem Vergisi
1046Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
1047Damga Vergisi Diğer vergilere bağlı olarak tahakkuk ettirilen damga vergisi kodu 1047’dir.
10485035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
1049Noterler Tarafından Tahsil Edilen Damga Vergisi
1050Vergi Barışı Tefe Tutarı
1051Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
10525335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
10535736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
1055Düşük Olan Değerleme Tutarı
10606111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı
10616111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı
1067Vergi Yargı Harçları
10706552 S.K. Yi-Üfe Tutarı
10716552 S.K. Katsayı Tutarı
10726552 S.K. Geç Ödeme Zammı
1084Gecikme Faizi Verginin geç tahakkuk ettirilmesi halinde doğan gecikme faizinin kodu 1084’tür.
1085Para Cezası Faizi
1086Gecikme Zammı Kamuya olan borçların zamanında ödenmemesi halinde hesaplanan gecikme zammı için kullanılır.
1087Erken Ödeme İndirimi
1088Peşin Ödeme İndirimi
1089Alınan Diğer Faizler
1090Kanuni Faiz
10915736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
1092Hesaplanan Faiz
10936111 Katsayı Tutarı
1094Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerine İlişkin Kanuni Faiz
1095Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096Konut Fonu
1097Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi
3024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073Usulsüzlük Cezası Vergi Usul Kanununa göre kesilen usulsüzlük cezası vergi kodu olarak kullanılır.
3074Özel Usulsüzlük Cezası Vergi Usul Kanununu kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası vergi kodu.
3076Kusur Cezası
3077Ağır Kusur Cezası
3078Kaçakçılık Cezası
3080Vergi Ziyaı Cezası Mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle idarece Vergi Usul Kanununa göre kesilen vergi ziyaı cezası kodu.
3099Vuk 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001Ek Gelir Vergisi
4003Ek Ücret Gelir Vergisi
4004Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006Faiz Vergisi
4007Ek Emlak Vergisi
4008Gelir Dahili Tevkifat
4009Elektrik Üretim Lisans Harcı
4010Ek Kurumlar Vergisi
4011Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
4012Kurum Dahili Tevkifat
4014Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4015Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı
4016Ücretlerden Alınacak E.D.V.
40214705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
40235811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka Ve Aracı Kurumlar)
40245811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
4025Yurtdışında Sahip Olunan Varlıkların Bildirimi(Banka Ve Aracı Kurumlar)
4030G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddeye göre yapılan stopajların beyanında kullanılan vergi kodu.
4034Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
40354837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
40364962 S. Taşıt Vergisi
4037Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
4040Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041Gelir Ve Kurum  Ekonomik Denge Vergisi
40425035 Rtük Eğitime Katkı Payı
4043Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4048Şans Oyunları Vergisi
40495035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
4050Tekel Safi Hasılat
4060Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063Noter Harçları
4070G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
4071Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
4072Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077Münferit Kurum E. D. V.
4078Net Aktif Vergisi
4079Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080Özel İletişim Vergisi
40815035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4101Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
4103Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
4107Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
4110Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
4112Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)
4114Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
4115Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4121Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
4122Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
4123Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
4124Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
4125Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
4126Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
4127Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
4128Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
4130Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
41406183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
4150Kurumlar Vergisi (Petrol Gelirleri)
4151Kurum Petrol Geçici Vergi
4171Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ötv Tevkifatı
4178Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
42016111  Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı
42036111  Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (Ücret)
42046111  MADDE 8/3-A, 8/4-A MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
42056111 MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
42066111 MADDE 8/3-A, 8/4-B MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
42076111  MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
42086111  MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
42106111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
42116111  Madde 6/5-6 Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
42156111  Madde 7/1 Matrah Artırımı
42166111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
42176111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
42186111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
42206111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi
42226111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan
42236552 Sayılı Kanunun 74.Maddesine Göre Beyan
43016736 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Matrah Artırımı6736 Sayılı Kanun Gelir vergisi matrah artırımı vergi kodu
43036736 Sayılı Kanun Ücret Matrah Artırımı
43046736 Sayılı Kanun Serbest Meslek Kazancı Matrah Artırımı
43056736 Sayılı Kanun Vergiden Muaf Matrah Artırımı
43066736 Sayılı Kanun Kira (GMSİ) Matrah Artırımı
43076736 Sayılı Kanun Çiftçi (Zirai Kazanç) Matrah Artırımı
43086736 Sayılı Kanun Yıllara Sari (Yaygın) İnşaat İşleri Matrah Artırımı
43106736 Sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı6736 Sayılı Kanun Kurumlar vergisi matrah artırımı vergi kodu
43116736 Sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Stopajı Matrah Artırımı
4315KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-a)
4316KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b1)
4317KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b2)
4318KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b3)
43206736 Md. 6/1c
43226736 Md. 6/2a
43236736 Md. 6/2b
43246736 Md. 6/3
48114811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat
9000İdari Para Cezası (4703 Sk)
9001Emaneten Yapılan Tahsilat
9002Nüfus Para Cezası
9003Seçim Para Cezası
9004Askerlik Para Cezası
9005Adli Mahkeme Para Cezası
90061475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
90073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar  Para Cezası
9008Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009Turizm Para Cezası
9010Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011Çevre İdari Para Cezası
9012Esnaf S.Harç
9013Gümrük Vergisi Gümrük vergisi vergi kodudur.
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2 No’lu KDV beyannamesi vergi kodudur. Yapılan KDV tevkifatı bu kod ile beyan edilir.
9016Bilirkişi Ücreti
9017Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018Yıllık Tonaj Harcı
9019Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
9020Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
90214961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
9022Kur Farkı Hesabı
9023Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9027Çalışma İzin Ücreti
9028Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029Diploma Harcı
9030Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031Veraset Ve İntikal Vergisi Veraset ve ivazsız intikallerin söz konusu olması halinde doğan veraset ve intikal vergisi vergi kodu.
9032Ek Taşıt Alım Vergisi
9033TAPDK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu) Vergi kodları arasında 9033, TAPDK tarafından kesilen cezalar için kullanılmaktadır.
9034Motorlu Taşıtlar Vergisi Yıllık olarak iki eşit taksit olarak ödenen mtv vergi kodudur.
9035Taşıt Alım Vergisi
9036Yiyecek Bedelleri
9037Teminat O. Yapılan Ths.
9038İadelerden Alacaklılar
9039Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040Mera Fonu
9041Mera Fonu Para Cezası
9042Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9043Mülga Yatırım Teşvik Fonu
90444961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
9045Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9046Özel Hesap Gelirleri
9047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi Herhangi bir vergiye bağlı olmadan alınabilen damga vergisi kodu.
90485035 Sayılı Kanuna Göre Harç
90494749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
9050Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9051Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9053Ecrimisil Gelirleri Devlete ait gayrimenkullerin işgali nedeniyle alınan ecrimisil bedeli vergi kodu.
9054Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9056Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
9057Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
9058Petrolden Devlet Hakkı
9059Ticaret Sicil Harcı
9060Madenlerden Devlet Hakkı
9061Oyun Kağıdı Gelirleri
9062Tapu Harçları Gayrimenkul satışları üzerinden alınan tapu harcı vergi kodu 9062’dir.
9063Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
9064Pasaport Harcı
9065Trafik Harçları
9066Yargı Harçları
9067İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
9068Gemi Ve Liman Harçları
9069Diğer Harçlar
9070Noter Kağıtları Satış Bedeli
9071Tavizlerden Geri  Alınanlar
9072İkrazlardan Geri Alınanlar
9073Yem Analiz Ücreti
9074Şeker Fiyat Farkı
9075Akaryakıt Fiyat Farkı
9076Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
9077Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9078Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
90794961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
9080Diğer Para Cezaları
9081Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9084İstihsal Vergisi
9085Trafik Cezaları Trafik para cezası vergi kodu.
9086Hesaplanan Gecikme Zammı
9087Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088Çıraklık Fonu
90892000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090Çeşitli Gelirler
9091Petrolden Devlet Hissesi
9092Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
90954961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
90964369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097Haksız Alınan Vergi İadesi
9098Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099Kaldırılan Vergi Artıkları
9100Defter Tasdik Harçları
9101Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9102Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası
91035188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
9104Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9105Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc
91064857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
9107Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
91084857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
91095326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
911093/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi
9111Orköy Fonu Gelirleri
91122762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
9113Gelir Vergisi Tevkifatı
9114Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
9115Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
9116Hazine Zararının Geri Alınması
9117Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
9118Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9119Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
9120Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
91215015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İpc
91225307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İpc
9123Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9124Kişilerden Alacak Faizleri
9125Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
91265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
91272004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
91284447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
91294904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
9130Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı
9131Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
9132Klavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
9133Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
9134İki İhale Arasındaki Fark (Menkulmallar İçin)
9135İki İhale Arasındaki Fark (Gayrimenkulmallar İçin)
9136Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı
9137Gelir Vergisi Münferit Beyan Yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellef gerçek kişiler münferit beyanname verirler. Bu durumda kullanılan vergi kodu.
9138Kurumlar Vergisi Özel Beyanı Yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellef kurumlar özel beyanname verirler. Bu durumda kullanılan vergi kodu.
9139Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı
9140Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı
9141Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası
9142Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı
9143Tedavi Masraflarının Tahsili
91445809 S.K Yetkilendirme Ücreti(Kullanım Hakkı)
9145Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları
9146Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9147Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
91484915 Ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
9150Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
9151Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
91525602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,Fon Ve Paylar
91535736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9154Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı
9155Karayolları Geçiş Ücreti Ücretli karayolları geçiş bedellerini ifade eder. Eğer köprüler gibi ücretli geçiş noktalarını HGS olmaksızın kullanırsanız geçiş ücretleri cezalı olarak talep edilebilir.
9156Özel Yük Taşıma İzin Belgesi
91583039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu İpc
9159Spk Tarafından Verilen İpc Lerin %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı
9160Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
9161Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)
9162Kadastro Harçları
9163Silah Taşıma Ve Bulundurma Vesikaları Harcı
9164Pasaport Satış Bedeli
9165Konsolosluk Harcı
9166Karar Ve İlam Harcı
9167Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 (%25 Köy Payı) İl Özel İdare Payı
9168Kamu İhale Kanunu 53. Madde
9169Maden Ruhsat Harcı
9170Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9171Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
9172Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması
9173Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri
9174Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9176Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı
91775070 Sk.13.Maddesine Göre Siğorta Şirketlerine Kesilen İpc
91785070 Sk. Göre Elektronik Sertifika Sağlayıcılarına  Kesilen İpc
91796183 Sayılı Kanunun 79.Maddesi
9180Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
91816111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi
91825996 Sayılı Kanuna Göre Verilen İpc.Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak amacıyla çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca kesilen idari para cezalarıdır.
9183Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Suretiyle Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri)
9184Damga Vergisi Kesintisi(İcra Daireleri)
9185Hesaplanan Trafik Cezası Faizi
9186Mülga Elektrik Enerjisi Fonu Katkı Payı
9187Ticari Amaçla Toplu İnternet Kullanımı Sağlayanlara Kesilen İpc
9188Erişim Sağlayıcılarına Kesilen İdari Para Cezası
91895809 S.K. Yetkilendirme Ücreti(İdari Ücret)
9190Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
9192Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi Harcı
9193Bes Stopaj Mükerrer Ödemelerinin Geri Alınması
9194Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı(4632 Sayılı Kanun)
9195Haksız Olarak Yapıldığı Tespit Edilen Devlet Katkısı(4632 Sayılı Kanun)
9196Exımbank Irak Kredi Programı Ana Para
91976113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
9198Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri
9200Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
9201Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
9202Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı
9203Dsi Hes Lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları
9204Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular İdare Payı
9205Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Ücreti Tüketicilerin hakem heyetine yaptığı başvurular eğer tüketici lehine sonuçlanırsa bilirkişi masrafları kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi müdürlüğüne ödenir.
9206Tüketici Hakem Heyeti Tebligat MasrafıTüketicilerin hakem heyetine yaptığı başvurular eğer tüketici lehine sonuçlanırsa tebligat masrafları kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi müdürlüğüne ödenir.
9207İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli
9208Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı
9209Şiddet Mağduruna Yapılan Yardımın Şiddet Uygulayandan Geri Alınması
9210Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğine Göre Verilen İpc
9211Çevre İpc  Dönüşüm Gelirleri
9212Çevre Katkı Payı (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
9213Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
9214Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Verilen Disiplin Para Cezası
9215Gsm İşletmecileri Brüt Satışlarının % 15 Hazine Payının % 90’ı
9216Süt Üreticisinden Kesilen Hizmet Payı
9217Noter Hissesinin Geri Alınması
9218Devlet Destekleri Kapsamında Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yapılan Ödemeler (Kişi Nezdinde)
9219Devlet Destekleri Kapsamında Diğer Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ödemeler (Kişi Nezdinde)
92206200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
9221Diğer Hizmet Gelirleri
9223Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Maktu
9224Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9225Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Maktu
9226Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9227Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı
9228Bağımsız Denetci Yetkilendirme Belgesi
9229Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
9230Yediemin Borcu
9231 Çevre İpc Karayolları Payı
9232Çevre Katkı Payı Kurum Dönüşüm Geliri
92352015/1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesine Göre (Kızılay’dan) Tahsil Edilecek Tutar
92366183 24 İla 31 Maddeleri Gereği Üçüncü Kişilerden Tahsil Edilmesi Gereken Amme Alacağı
9238Maden İşletme Ruhsat Bedeli
9239Çevre Uyum Masraf Karşılıkları
9246Asbıs Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9247Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9262Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç
9264Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
9265Sürücü Belgesi Harcı
9266Yargılama GiderleriKarar ilam harcı kodu 9266’dır. Karar ilam harcı vergi kodu; celse, karar ve ilam harçları, dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderleri ve benzeri yargılama giderleri için kullanılır.
9278Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar
9301Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yatırılan İ.P.C
9302Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para CezasıÜcretli karayolları HGS olmaksızın kullanılırsa idari para cezası uygulanır.
93036183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.
9304Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
9305Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc
93061475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
93073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9308Su Ürünleri Kanununa Göre Verilen Ipc.
9309Turizm Para Cezası
93105549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
9311Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.)Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesi veya tütün ürünlerinin tanıtımının yapılması gibi yasaklı fiilleri işleyenlere uygulanan idari para cezası vergi kodu.
9312Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası
93136112 Sayılı Kanun Kapsamında Rtük Tarafından Verilen İdari Para Cezası
9314Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince Verilen İpc
9315Şeker Kanunu İdari Para Cezası
93164054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc
93175326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
93185326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
9319Spk Tarafından Verilen İpc.Lerin %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı
93225378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Uyarınca İpc
93234250 Sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezası
9324Yeraltı Suları Hakkında Kanuna Göre Verilen İ.P.C.
9325Sporda Şiddet Ve Düzensizligin Önlenmesi İpc 6222 Sk. Md.23
9338Diğer Genel İpc
9341Mera Fonu Para Cezası(5326 S.Kabahatler)
9364Pasaport Kanunu İpc.
9399Ana Vergı Yavru Olan Thk Lara İşlem Yapabilmek İçin

Vergi kodları sayfamız sürekli olarak güncellenmektedir. Zamanla bütün vergi kodları açıklamalarına bu sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

Not: 6736 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı yapılması halinde kullanılacak vergi kodları listeye eklenmiştir. Söz konusu vergi kodları 4301 ile başlamaktadır.

Bir Cevap Yazın