Mali Kar Nedir Nasıl Hesaplanır?

Mali kar nasıl hesaplanır

Mali kar, işletme karının vergi kanunları hükümlerine göre yeniden hesaplanmasıyla elde edilir. Vergi kanunlarına göre bazı giderlerin kabul edilmemesi ve bazı gelirlerin vergiye tabi tutulmaması gibi nedenlerden dolayı ticari kardan mali kara geçiş gereklidir.  Zira mali kar kurumlar vergisi ve gelir vergisinin matrahını teşkil etmektedir.  Mali karın hesaplanması aşamasında ticari bilanço karına, kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir, istisna ve indirimler gibi kalemler çıkarılır.

Ticari Kar – Mali Kar

Ticari kar mali kar
Ticari kardan mali kara geçiş

Ticari kar, işletmenin elde ettiği gelirler ile katlandığı maliyetler ve giderler arasındaki olumlu farktır.

Mali kar, vergi kanunları uyarınca tahakkuk eden gelirlerden, vergi kanunlarına göre indirilebilecek olan giderlerin indirilmesi ile elde edilir.

İlginizi çekebilir:  Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?

Ticari karın tespitinde dikkate alınan gelirlerin bir kısmı vergi kanunları açısından elde edilmemiş olabileceği gibi vergiden istisna edilmiş de olabilir. Öte yandan ticari faaliyetin doğal akışında gider olarak dikkate alınan bazı giderler (Örneğin: Mtv) vergi kanunları açısından gider olarak değerlendirilemez. Bu tür giderler kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan Vergi Usul Kanununun işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin hükümler de mali karın hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Ticari karla mali kar arasındaki fark bu kalemlerden oluşmaktadır. Solda yer alan grafikte ticari kar ile mali kar arasındaki farkı oluşturan unsurları özetlemektedir.

Muhasebe Uygulaması Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Ticari Kar Ticari Kazançlar Ticari Bilanço Karı
Mali Kar Vergiye Tabi Gelir Safi Kurum Kazancı

Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesine göre ticari kazanç, öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır. Aynı maddeye göre işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir; işletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile GVK’nın 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur.

Mali karın tespitinde geçmiş yıl zararları da ticari kardan çıkarılır. Muhasebe uygulamaları açısından kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna kazançlar nazım hesaplarda izlenebilir.

Mali Kar Nasıl Hesaplanır

Mali kar nasıl hesaplanır
Kurumlar vergisi beyannamesinde mali karın hesaplanış aşamaları.

Mali kar verginin matrahını oluşturmaktadır. Gelir tablosu üzerinden gidecek olursak ödenecek verginin tespiti ve dönem net karının hesaplanması için gereklidir. Dönem net karı işletmenin vergi öncesi ticari karıdır. Vergi öncesi kara soldaki veya üstteki görselde yer alan kalemler eklenir, çıkarılır ve mali kara bu şekilde ulaşılır.

Mali karın hesaplanması sürecinde KKEG olarak değerlendirilen giderler Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Örneğin gelir vergisi açısından teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar gider olarak dikkate alınamaz. Öte yandan kurumlar vergisi açısından örnek vermek gerekirse öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler gider yazılamaz.

Gelir Tablosu Vergi Hesaplama
Dönem net karı, dönem karından ödenecek verginin çıkarılmasıyla tespit edilir.

Vergiden istisna edilmiş kazanç ve iratlar ile vergi matrahından indirilecek indirimler aynı kanunların çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir. Örneğin kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Gelir vergisi açısından örnek vermemiz okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın