Vergi kodları

Vergi kodları

Vergi kodları, beyanname verilmesi halinde kullanılmaktadır. Ayrıca idare tarafından yapılan tarhiyat ve tahakkuklarda söz konusu kodların kullanıldığı görülmektedir. Genellikle kişilere idarece gönderilen ihbarname, tahakkuk fişi ve ödeme emri gibi belgelerde vergi kodları kullanılmaktadır.

Aşağıdaki listede görülebileceği üzere idare tarafından belirlenen vergi kodu sayısı oldukça fazladır. Özellikle idari para cezalarının her biri için ayrı ayrı kod belirlenmiş olması listeyi iyice uzatmaktadır. Öte yandan geçmişte uygulanmakla birlikte günümüzde kullanım alanı bulunmayan bir takım vergi, harç ve cezalara ait kodlar da listede yer almaktadır. Bu kodlardan önemli olanlara ilişkin kısa açıklamalar tabloya eklenmiştir.

Vergi kodlarıVergi kodlarının bir kısmı ilk işe başlama esnasında mükellefiyet kaydı açılırken açılmaktadır. Bu nedenle işe başlama formlarında doğru vergi kodlarıyla mükellefiyet açılıp açılmadığına dikkat etmek gerekir. Bu ve benzeri işlemler vergi dairelerinin sicil servisinde yapılmaktadır.

Vergi Kodu Başlangıç Rakamı 1 –  3 –  4 –  9

0001 Yıllık Gelir Vergisi Yıllık gelir vergisi beyannamesi kodudur. Ancak bazı kazanç türlerinin tek başına elde edilmesi halinde başka gelir vergisi beyannamesi verilebilir. Birden fazla gelir unsuru varsa bu beyanname verilmelidir.
0002 Zirai Kazanç Gelir Vergisi Yalnızca zirai kazanç elde edenler için verilmesi gereken beyanname kodudur.
0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) Gerek gerçek kişiler gerekse kurumların yaptıkları gelir vergisi stopajları 0003 vergi kodu ile beyan edilir. Duruma göre aylık veya üç ayda bir verilir.
0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç  –
0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı  –
0006 Gelir Götürü Ücret  –
0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı  –
0010 Kurumlar Vergisi  Kurumlar vergisi vergi kodu 0010’dur. Kurumlar vergisi beyannamesi için kullanılır.
0011 Kurumlar Vergisi Stopajı  Kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemelerden yapılan stopaj kullanılan vergi kodu.
0012 Gelir Vergisi (Gmsi)  Kira geliri vergi kodu 0012. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilen gelirleri elde eden gerçek kişiler için verilen beyannamedir. Yalnızca kira geliri elde edilmesi halinde kullanılır.
0014 Basit Usulde Ticari Kazanc  Yalnızca basit usulde ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri için kullanılan vergi kodudur.
0015 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi  1 No’lu KDV beyannamesi vergi kodudur. KDV vergi kodu ile 1 No’lu KDV beyannamesi ile hesaplanan KDV beyan edilirken, 2 No’lu KDV beyannamesi ile KDV tevkifatı beyan edilir. (Bkz. 9015)
0017 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi  –
0020 Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi  –
0021 Banka Muameleleri Vergisi
0022 Sigorta Muameleleri Vergisi
0023 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar  –
0024 5811 Türkiyede Sahip Olunan Varlıklar(Gelir V. Mük. Olmayan)  –
0025 Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar  –
0027 Gelir Vergisi Geçici Vergi  –
0032 Gelir Geçici Vergi  Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin üç ayda bir verdikleri gelir geçici vergi beyannamesi vergi kodudur.
0033 Kurum Geçici Vergi  Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üç ayda bir verilen kurum geçici vergi kodudur.
0040 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)  Damga vergisi beyannamesi verilmesi halinde kullanılan vergi kodu.
0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi  –
0048 Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi  –
0049 Her Türlü İspirtolar  Ve Füzel Yağından Alınan Ek  Vergi  –
0050 Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi  –
0051 Diğer Ücretler  Diğer ücretliler tarafından elde edilen gelir için kullanılan vergi kodu.
0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi  –
0056 Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi  –
0057 Röntgen Filmlerinden  Alınan Ek Vergi  –
0060 Mülga Maden Fonu  –
0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi  KKDF kesintisi vergi kodu.
0062 Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu  –
0067 G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan GVK Geçici 67/11’e göre ihtiyari beyan verilmesi halinde geçerli vergi kodu.
0071 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi  ÖTV I sayılı listede yer alan ürünlerin satışından doğan ÖTV’de kullanılan vergi kodu.
0073 Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi  ÖTV III sayılı listede yer alan ürünlerin satışından doğan ÖTV’nin beyanında kullanılan vergi kodu.
0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0075 Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076 Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077 Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091 Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi  –
0092 Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093 Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094 Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden  Alınan Ek Vergi
1013 Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020 Fon Payı
1026 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
1027 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
1028 5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
1030 Pişmanlık Zammı  Pişmanlıkla beyanname verilmesi halinde doğan pişmanlık zammı vergi kodu.
1034 İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz
1037 Trafik Muayenesi Para Cezaları
1042 E.Katkı Payı
1043 Özel İşlem Vergisi
1046 Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
1047 Damga Vergisi  Diğer vergilere bağlı olarak tahakkuk ettirilen damga vergisi kodu 1047’dir.
1048 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
1049 Noterler Tarafından Tahsil Edilen Damga Vergisi
1050 Vergi Barışı Tefe Tutarı
1051 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
1052 5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
1053 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
1055 Düşük Olan Değerleme Tutarı
1060 6111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı
1061 6111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı
1067 Vergi Yargı Harçları
1070 6552 S.K. Yi-Üfe Tutarı
1071 6552 S.K. Katsayı Tutarı
1072 6552 S.K. Geç Ödeme Zammı
1084 Gecikme Faizi  Verginin geç tahakkuk ettirilmesi halinde doğan gecikme faizinin kodu 1084’tür.
1085 Para Cezası Faizi
1086 Gecikme Zammı  Kamuya olan borçların zamanında ödenmemesi halinde hesaplanan gecikme zammı için kullanılır.
1087 Erken Ödeme İndirimi
1088 Peşin Ödeme İndirimi
1089 Alınan Diğer Faizler
1090 Kanuni Faiz
1091 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
1092 Hesaplanan Faiz
1093 6111 Katsayı Tutarı
1094 Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerine İlişkin Kanuni Faiz
1095 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
1096 Konut Fonu
1097 Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi
3024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
3061 Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
3073 Usulsüzlük Cezası  Vergi Usul Kanununa göre kesilen usulsüzlük cezası vergi kodu olarak kullanılır.
3074 Özel Usulsüzlük Cezası  Vergi Usul Kanununu kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası vergi kodu.
3076 Kusur Cezası
3077 Ağır Kusur Cezası
3078 Kaçakçılık Cezası
3080 Vergi Ziyaı Cezası  Mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle idarece Vergi Usul Kanununa göre kesilen vergi ziyaı cezası kodu.
3099 Vuk 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 Ek Gelir Vergisi
4003 Ek Ücret Gelir Vergisi
4004 Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4005 Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4006 Faiz Vergisi
4007 Ek Emlak Vergisi
4008 Gelir Dahili Tevkifat
4009 Elektrik Üretim Lisans Harcı
4010 Ek Kurumlar Vergisi
4011 Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
4012 Kurum Dahili Tevkifat
4014 Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4015 Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı
4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.
4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4023 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka Ve Aracı Kurumlar)
4024 5811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
4025 Yurtdışında Sahip Olunan Varlıkların Bildirimi(Banka Ve Aracı Kurumlar)
4030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat  Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddeye göre yapılan stopajların beyanında kullanılan vergi kodu.
4034 Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
4035 4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
4036 4962 S. Taşıt Vergisi
4037 Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
4040 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
4041 Gelir Ve Kurum  Ekonomik Denge Vergisi
4042 5035 Rtük Eğitime Katkı Payı
4043 Götürü Ekonomik Denge Vergisi
4044 Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4048 Şans Oyunları Vergisi
4049 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
4050 Tekel Safi Hasılat
4060 Tecilli Alacaklardan Tahsilat
4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 Noter Harçları
4070 G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
4071 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4073 Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074 Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
4077 Münferit Kurum E. D. V.
4078 Net Aktif Vergisi
4079 Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
4080 Özel İletişim Vergisi
4081 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4101 Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
4103 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
4107 Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
4110 Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
4112 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)
4114 Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
4115 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4121 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
4122 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
4123 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
4124 Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
4125 Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
4126 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
4127 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
4128 Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
4130 Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
4140 6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
4150 Kurumlar Vergisi (Petrol Gelirleri)
4151 Kurum Petrol Geçici Vergi
4171 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ötv Tevkifatı
4178 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
4201 6111  Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı
4203 6111  Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (Ücret)
4204 6111  MADDE 8/3-A, 8/4-A MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205 6111 MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206 6111 MADDE 8/3-A, 8/4-B MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207 6111  MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208 6111  MADDE 8/3-B Ve 8/4-C MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210 6111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4211 6111  Madde 6/5-6 Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4215 6111  Madde 7/1 Matrah Artırımı
4216 6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
4217 6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
4218 6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi
4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan
4223 6552 Sayılı Kanunun 74.Maddesine Göre Beyan
4301 6736 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Matrah Artırımı 6736 Sayılı Kanun Gelir vergisi matrah artırımı vergi kodu
4303 6736 Sayılı Kanun Ücret Matrah Artırımı
4304 6736 Sayılı Kanun Serbest Meslek Kazancı Matrah Artırımı
4305 6736 Sayılı Kanun Vergiden Muaf Matrah Artırımı
4306 6736 Sayılı Kanun Kira (GMSİ) Matrah Artırımı
4307 6736 Sayılı Kanun Çiftçi (Zirai Kazanç) Matrah Artırımı
4308 6736 Sayılı Kanun Yıllara Sari (Yaygın) İnşaat İşleri Matrah Artırımı
4310 6736 Sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 6736 Sayılı Kanun Kurumlar vergisi matrah artırımı vergi kodu
4311 6736 Sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Stopajı Matrah Artırımı
4315 KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-a)
4316 KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b1)
4317 KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b2)
4318 KDV Matrah Artırımı (6736 Md. 5/3-b3)
4320 6736 Md. 6/1c
4322 6736 Md. 6/2a
4323 6736 Md. 6/2b
4324 6736 Md. 6/3
4811 4811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat
9000 İdari Para Cezası (4703 Sk)
9001 Emaneten Yapılan Tahsilat
9002 Nüfus Para Cezası
9003 Seçim Para Cezası
9004 Askerlik Para Cezası
9005 Adli Mahkeme Para Cezası
9006 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
9007 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar  Para Cezası
9008 Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009 Turizm Para Cezası
9010 Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011 Çevre İdari Para Cezası
9012 Esnaf S.Harç
9013 Gümrük Vergisi  Gümrük vergisi vergi kodudur.
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı  2 No’lu KDV beyannamesi vergi kodudur. Yapılan KDV tevkifatı bu kod ile beyan edilir.
9016 Bilirkişi Ücreti
9017 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018 Yıllık Tonaj Harcı
9019 Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
9020 Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
9021 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
9022 Kur Farkı Hesabı
9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026 Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9027 Çalışma İzin Ücreti
9028 Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029 Diploma Harcı
9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031 Veraset Ve İntikal Vergisi  Veraset ve ivazsız intikallerin söz konusu olması halinde doğan veraset ve intikal vergisi vergi kodu.
9032 Ek Taşıt Alım Vergisi
9033 TAPDK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu)  Vergi kodları arasında 9033, TAPDK tarafından kesilen cezalar için kullanılmaktadır.
9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi  Yıllık olarak iki eşit taksit olarak ödenen mtv vergi kodudur.
9035 Taşıt Alım Vergisi
9036 Yiyecek Bedelleri
9037 Teminat O. Yapılan Ths.
9038 İadelerden Alacaklılar
9039 Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040 Mera Fonu
9041 Mera Fonu Para Cezası
9042 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9043 Mülga Yatırım Teşvik Fonu
9044 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
9045 Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9046 Özel Hesap Gelirleri
9047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi  Herhangi bir vergiye bağlı olmadan alınabilen damga vergisi kodu.
9048 5035 Sayılı Kanuna Göre Harç
9049 4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
9050 Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9051 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052 Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9053 Ecrimisil Gelirleri  Devlete ait gayrimenkullerin işgali nedeniyle alınan ecrimisil bedeli vergi kodu.
9054 Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055 Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9056 Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
9057 Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
9058 Petrolden Devlet Hakkı
9059 Ticaret Sicil Harcı
9060 Madenlerden Devlet Hakkı
9061 Oyun Kağıdı Gelirleri
9062 Tapu Harçları  Gayrimenkul satışları üzerinden alınan tapu harcı vergi kodu 9062’dir.
9063 Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
9064 Pasaport Harcı
9065 Trafik Harçları
9066 Yargı Harçları
9067 İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
9068 Gemi Ve Liman Harçları
9069 Diğer Harçlar
9070 Noter Kağıtları Satış Bedeli
9071 Tavizlerden Geri  Alınanlar
9072 İkrazlardan Geri Alınanlar
9073 Yem Analiz Ücreti
9074 Şeker Fiyat Farkı
9075 Akaryakıt Fiyat Farkı
9076 Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9078 Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
9079 4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
9080 Diğer Para Cezaları
9081 Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082 Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083 Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9084 İstihsal Vergisi
9085 Trafik Cezaları  Trafik para cezası vergi kodu.
9086 Hesaplanan Gecikme Zammı
9087 Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088 Çıraklık Fonu
9089 2000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090 Çeşitli Gelirler
9091 Petrolden Devlet Hissesi
9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093 Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094 Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9095 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097 Haksız Alınan Vergi İadesi
9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099 Kaldırılan Vergi Artıkları
9100 Defter Tasdik Harçları
9101 Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9102 Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası
9103 5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
9104 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9105 Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc
9106 4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
9107 Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
9108 4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
9109 5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
9110 93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi
9111 Orköy Fonu Gelirleri
9112 2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
9113 Gelir Vergisi Tevkifatı
9114 Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
9115 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
9116 Hazine Zararının Geri Alınması
9117 Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
9118 Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9119 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
9120 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
9121 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İpc
9122 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İpc
9123 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9124 Kişilerden Alacak Faizleri
9125 Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
9126 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
9127 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
9128 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
9129 4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
9130 Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı
9131 Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
9132 Klavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
9133 Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
9134 İki İhale Arasındaki Fark (Menkulmallar İçin)
9135 İki İhale Arasındaki Fark (Gayrimenkulmallar İçin)
9136 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı
9137 Gelir Vergisi Münferit Beyan  Yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellef gerçek kişiler münferit beyanname verirler. Bu durumda kullanılan vergi kodu.
9138 Kurumlar Vergisi Özel Beyanı  Yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellef kurumlar özel beyanname verirler. Bu durumda kullanılan vergi kodu.
9139 Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı
9140 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı
9141 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası
9142 Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı
9143 Tedavi Masraflarının Tahsili
9144 5809 S.K Yetkilendirme Ücreti(Kullanım Hakkı)
9145 Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları
9146 Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9147 Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9148 4915 Ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149 Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
9150 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
9151 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
9152 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,Fon Ve Paylar
9153 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9154 Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı
9155 Karayolları Geçiş Ücreti  Ücretli karayolları geçiş bedellerini ifade eder. Eğer köprüler gibi ücretli geçiş noktalarını HGS olmaksızın kullanırsanız geçiş ücretleri cezalı olarak talep edilebilir.
9156 Özel Yük Taşıma İzin Belgesi
9158 3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu İpc
9159 Spk Tarafından Verilen İpc Lerin %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı
9160 Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
9161 Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)
9162 Kadastro Harçları
9163 Silah Taşıma Ve Bulundurma Vesikaları Harcı
9164 Pasaport Satış Bedeli
9165 Konsolosluk Harcı
9166 Karar Ve İlam Harcı
9167 Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 (%25 Köy Payı) İl Özel İdare Payı
9168 Kamu İhale Kanunu 53. Madde
9169 Maden Ruhsat Harcı
9170 Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9171 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
9172 Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması
9173 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri
9174 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175 Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9176 Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı
9177 5070 Sk.13.Maddesine Göre Siğorta Şirketlerine Kesilen İpc
9178 5070 Sk. Göre Elektronik Sertifika Sağlayıcılarına  Kesilen İpc
9179 6183 Sayılı Kanunun 79.Maddesi
9180 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi
9182 5996 Sayılı Kanuna Göre Verilen İpc. Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak amacıyla çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca kesilen idari para cezalarıdır.
9183 Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Suretiyle Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri)
9184 Damga Vergisi Kesintisi(İcra Daireleri)
9185 Hesaplanan Trafik Cezası Faizi
9186 Mülga Elektrik Enerjisi Fonu Katkı Payı
9187 Ticari Amaçla Toplu İnternet Kullanımı Sağlayanlara Kesilen İpc
9188 Erişim Sağlayıcılarına Kesilen İdari Para Cezası
9189 5809 S.K. Yetkilendirme Ücreti(İdari Ücret)
9190 Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
9192 Yabancılara Verilecek İkamet Tezkeresi Harcı
9193 Bes Stopaj Mükerrer Ödemelerinin Geri Alınması
9194 Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı(4632 Sayılı Kanun)
9195 Haksız Olarak Yapıldığı Tespit Edilen Devlet Katkısı(4632 Sayılı Kanun)
9196 Exımbank Irak Kredi Programı Ana Para
9197 6113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
9198 Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri
9200 Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
9201 Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
9202 Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı
9203 Dsi Hes Lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları
9204 Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular İdare Payı
9205 Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Ücreti  Tüketicilerin hakem heyetine yaptığı başvurular eğer tüketici lehine sonuçlanırsa bilirkişi masrafları kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi müdürlüğüne ödenir.
9206 Tüketici Hakem Heyeti Tebligat Masrafı Tüketicilerin hakem heyetine yaptığı başvurular eğer tüketici lehine sonuçlanırsa tebligat masrafları kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi müdürlüğüne ödenir.
9207 İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli
9208 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı
9209 Şiddet Mağduruna Yapılan Yardımın Şiddet Uygulayandan Geri Alınması
9210 Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğine Göre Verilen İpc
9211 Çevre İpc  Dönüşüm Gelirleri
9212 Çevre Katkı Payı (2872 Sayılı Kn. 18.Md.)
9213 Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
9214 Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Verilen Disiplin Para Cezası
9215 Gsm İşletmecileri Brüt Satışlarının % 15 Hazine Payının % 90’ı
9216 Süt Üreticisinden Kesilen Hizmet Payı
9217 Noter Hissesinin Geri Alınması
9218 Devlet Destekleri Kapsamında Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yapılan Ödemeler (Kişi Nezdinde)
9219 Devlet Destekleri Kapsamında Diğer Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ödemeler (Kişi Nezdinde)
9220 6200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
9221 Diğer Hizmet Gelirleri
9223 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Maktu
9224 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9225 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Maktu
9226 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9227 Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı
9228 Bağımsız Denetci Yetkilendirme Belgesi
9229 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
9230 Yediemin Borcu
9231  Çevre İpc Karayolları Payı
9232 Çevre Katkı Payı Kurum Dönüşüm Geliri
9235 2015/1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesine Göre (Kızılay’dan) Tahsil Edilecek Tutar
9236 6183 24 İla 31 Maddeleri Gereği Üçüncü Kişilerden Tahsil Edilmesi Gereken Amme Alacağı
9238 Maden İşletme Ruhsat Bedeli
9239 Çevre Uyum Masraf Karşılıkları
9246 Asbıs Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9247 Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9262 Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç
9264 Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
9265 Sürücü Belgesi Harcı
9266 Yargılama Giderleri Karar ilam harcı kodu 9266’dır. Karar ilam harcı vergi kodu; celse, karar ve ilam harçları, dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderleri ve benzeri yargılama giderleri için kullanılır.
9278 Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar
9301 Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yatırılan İ.P.C
9302 Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası Ücretli karayolları HGS olmaksızın kullanılırsa idari para cezası uygulanır.
9303 6183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.
9304 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
9305 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc
9306 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
9307 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9308 Su Ürünleri Kanununa Göre Verilen Ipc.
9309 Turizm Para Cezası
9310 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
9311 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.) Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesi veya tütün ürünlerinin tanıtımının yapılması gibi yasaklı fiilleri işleyenlere uygulanan idari para cezası vergi kodu.
9312 Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası
9313 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Rtük Tarafından Verilen İdari Para Cezası
9314 Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince Verilen İpc
9315 Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9316 4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc
9317 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
9318 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
9319 Spk Tarafından Verilen İpc.Lerin %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı
9322 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Uyarınca İpc
9323 4250 Sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezası
9324 Yeraltı Suları Hakkında Kanuna Göre Verilen İ.P.C.
9325 Sporda Şiddet Ve Düzensizligin Önlenmesi İpc 6222 Sk. Md.23
9338 Diğer Genel İpc
9341 Mera Fonu Para Cezası(5326 S.Kabahatler)
9364 Pasaport Kanunu İpc.
9399 Ana Vergı Yavru Olan Thk Lara İşlem Yapabilmek İçin

Vergi kodları sayfamız sürekli olarak güncellenmektedir. Zamanla bütün vergi kodları açıklamalarına bu sayfamızdan ulaşabileceksiniz.

Not: 6736 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı yapılması halinde kullanılacak vergi kodları listeye eklenmiştir. Söz konusu vergi kodları 4301 ile başlamaktadır.

Bir Cevap Yazın