Agi 2016

Agi 2016

Agi 2016, ücret geliri elde edenlerin 2016 yılında ödeyeceği vergiden indirilecek asgari geçim indirimi tutarını ifade etmektedir. Asgari geçim indirimi 2016 tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Asgari geçim indirimi ücretlinin medeni haline, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ve varsa çocuk sayısına göre değişmektedir. Bu kriterlere göre bulunan indirim oranı, takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin brüt tutarıyla çarpılır, elde edilen tutarın %15’i alınır. Böylece yıllık AGİ 2016 tutarı bulunur. Bulunan tutar 12’ye bölünerek aylık tutar bulunur.

Agi hakkında detaylı bilgi için  Agi Nedir? yazımıza bakınız.

Medeni Hali ve Çocuk Sayısı Oran İndirim Tutarı Aylık Tutar (TL)
Bekar 50 1.482,30 123,53
Evli Eşi Çalışmayan 60 1.778,76 148,23
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 67,5 2.001,11 166,76
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 75 2.223,45 185,29
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 85 2.519,91 209,99
Evli Eşi Çalışan 50 1.482,30 123,53
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 57,5 1.704,65 142,05
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 65 1.926,99 160,58
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 75 2.223,45 185,29
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 80 2.371,68 197,64
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuklu 85 2.519,91 209,99

Asgari Geçim İndirimi

Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca ücret gelirlerini yıllık beyannameyle beyan edenler de asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.

Agi 2016 hesaplama

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5; üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’idir.

Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, hesaplanan tutar ile %15 oranının çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Agi 2016

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Birden fazla ücret geliri varsa, en yüksek olana uygulanır.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanamayacak Olanlar

 • Diğer ücretliler,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 • Başka bir kanun hükmü uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler.

Hesaplanması

 • Mükellefin kendisi için %50,
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10,
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5,
 • Üçüncü çocuk için %10
 • Diğer çocuklar için %5

AGİ 2016 Tutarı = Asgari ücretin 2016 yılı brüt tutarı x AGİ Oranı x %15

2016 Agi Hesaplama Örneği: Evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk sahibi ücretli için AGİ şöyle hesaplanır;

Asgari ücretin brüt tutarı 2016 yılının başında 1.647 TL’dir. Yıllık tutarı ise 19.764 TL’dir. Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuk sahibi ücretliye uygulanacak AGİ oranı, 50+10+7,5+7,5=75’tir. Buna göre Agi 2016 tutarı yıllık olarak;

Yıllık AGİ 2016 tutarı = 19.764 x %75 x %15 = 2.223,45

Aylık Agi 2016= 2.223,45/12 = 185,29

Uygulanışı

 • AGİ ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanır.
 • Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmez. Bunlar dışındakiler, emekli maaşı alanlar da dâhil, çalışmayan eş kabul edilecektir.
 • Eşlerin ikisinin de çalışması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edileceklerdir.
 • Boşananlar açısından uygulanırken yalnızca nafakasını sağladıkları çocuklar hesaba katılacaklardır.
 • Her aya isabet eden kısmı muhtasar beyannamede mahsup edilecektir.
 • Ücret geliri tevkifata tabi olmayıp yıllık beyannameyle beyan ediliyorsa, yıllık beyannamede toplu olarak mahsup edilir.
 • Birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa, yalnızca yüksek ücreti ödeyen işveren tarafından AGİ hesaplanır. Yüksek olan belli değilse, tercih söz konusudur.

2017 Asgari Ücreti ve Asgari Geçim İndirimi

2017 asgari ücret tutarı henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla Agi 2017 de henüz belli değildir. Vergi blog tarafından hazırlanan çalışmada asgari ücret 2017 ve agi 2017 tutarları tahmini olarak hesaplanmıştır. Fikir vermesi açısından incelenebilir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın