Gelir Uzman Yardımcılığı

Gelir uzman yardımcılığı

Gelir uzman yardımcılığı, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yer alan kariyer meslektir. Gelir uzmanlığı yönetmeliğinde yer alan ifadeye göre “Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.” Mesleğe alınanlar vergi dairesi, vergi dairesi başkanlığı, GİB merkez teşkilatı ve Vergi Denetim Kurulu grup başkanlıklarında görev yaparlar.

Gelir uzman yardımcılığı sınavını kazanarak mesleğe alınanlar üç yıl boyunca yardımcı olarak çalıştıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde gelir uzmanlığı kadrosuna atanırlar.

Bakınız: KPSS A Grubu – KPSS A Grubu Meslekleri – KPSS A Grubu En İyi Meslekler

Gelir uzman yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı

Gelir uzman yardımcılığı sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Sınavın hem yazılı hem de sözlü kısmı Ankara’da yapılmaktadır. Yazılı sınava katılmak için KPSS şartı bulunmaktadır. Başvurmak isteyen adayların KPSS 35 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor. Gelir uzman yardımcılığı sınavı başvurusunda bulunanların hepsi değil yalnızca alınacak aday sayısının belirli bir katı (üç katı, beş katı, on katı gibi) sınava katılma hakkı kazanmaktadır. Örneğin 28 Kasım 2015 tarihinde yapılan gelir uzman yardımcılığı sınavında 1.750 kişi alınmış, başvuranlar arasından beş katı 8.750 kişi sınava katılma hakkı kazanmıştır.

Gelir uzman yardımcılığı sınavı il bazında açılır ve adayların yalnızca tek bir ile başvurabilmektedir. Bu nedenle illere göre taban puan değişmektedir. Adayların puanının yeteceği ili tercih etmelerini öneririz.

Başvurular GİB’in internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Gelir uzman yardımcılığı başvuru adresi: http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp (yalnızca sınav açıldığı dönemde çalışmaktadır)

İsteyen adaylar GİB Eğitim Merkezinde yazılı olarak hazırladıkları formu teslim ederek de sınava başvurabilirler. Ancak posta yoluyla sınav başvurusu yapılamamaktadır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • KPSS P35 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sınav Kaç Puanla Kapatır?

Yeni Düzenleme: Gelir uzman yardımcılığı sınavı açıldığında adayların en büyük sorunu il tercihi sorunuydu. Ancak yeni düzenlemeye göre artık sınav başvurusu sırasında şehir tercihi yapılmayacak. Bunun yerine yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre oluşan başarı sıralaması dikkate alınarak şehir tercihi yapılacak.

Eski Düzenleme: Sınavın kaç puanla kapatacağını önceden kestirmek mümkün değildi. Tercih eden sayısı ve alınacak personel sayısına göre illerin taban puanı oluşmaktadır. Örnek teşkil etmesi açısından 28 Kasım 2015’te açılan sınavda oluşan taban puanlara aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu sınavda açılan kontenjanın beş katı aday sınava alınmıştır.

İL KONTENJAN TABAN PUAN
Ankara 400 79,379
Antalya 70 73,207
Aydın 50 78,983
Bursa 220 73,831
İstanbul 800 77,664
Kocaeli 100 75,590
Konya 70 75,649
Mersin 40 77,375

Yazılı Sınav Konuları

Sınavın yazılı kısmı test usulünde yapılmakta olup sınav konuları ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
 • İktisat Grubu: Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
 • Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
 • Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap

Mülakat

GibSınava katılan adaylardan yazılı sınavda 70 puanı aşanlar arasında en yüksek puan alanlar her il için ayrı ayrı sıralanır. Yapılan sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlamak üzere; o ile alınacak kişi sayısının iki katı aday (veya üç katı) mülakata katılmaya hak kazanır. Mülakat genellikle Ankara’da Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde yapılmaktadır.

Mülakat genellikle 5-10 dakikada tamamlanmaktadır. Adayın kendini tanıtmasını müteakip KPSS konularından birkaç soru sorulmaktadır. Adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı göz önünde bulundurulmaktadır. Mülakatta en önemli husus heyecanı kontrol etmek, sade ve iyi giyimli olmak, duruşa ve uslüba dikkat etmektir.

Mülakata girecek adaylar, komisyon üyelerine “üstat” diye hitap etme konusunda tereddüt yaşıyorlar. Maliye camiasında kıdemli olanlara ve üstlere “üstat” olarak hitap edilmesi nedeniyle mülakatta bu ifadeyi kullanmanın sakıncası bulunmadığı gibi saygıyı gösterme anlamında olumlu etkisi de olacaktır. Üstat ifadesi yalnızca maliyecilerin kendi arasında kullanılmamaktadır. Örneğin vergi mükellefleri ve muhasebeciler de dilerlerse maliyecilere üstat diye hitap edebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi adresi: 25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi 113. Sokak No: 6 (Eski No: 31) Yenimahalle/ANKARA

Sınav Sonucu

Hem yazılı sınavda hem de mülakatta 70 puanı aşan adayların yazılı sınav ve mülakat puanlarının aritmetik ortalamaları alınır. Ortalaması en yüksek olanlar sınav sonucunda başarılı sayılarak atanmaya hak kazanarak kariyerine başlarlar. Ayrıca her şehir için kontenjanın %25‘i kadar yedek aday belirlenir. Yedek adaylar, asil kazananların göreve hiç başlamamış olması halinde onların yerine göreve başlarlar. Örneğin gelir uzman yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazanan 100 asilden 87’si göreve başlarsa 13 yedek aday atanır. Yedeklere başarısı sırasına göre tebligat yapılır. Eğer yedek aday göreve başlamazsa sıra bir alttaki yedek adaya geçer. Asil kazananlardan göreve başlayanların daha sonra görevi bırakmaları veya başka kuruma geçmeleri halinde yerlerine yedek atanamamaktadır. Bu nedenle bir gün dahi çalışan asil adayın yerine yedek atanamıyor.

Gelir Uzman Yardımcılığı Maaşı

Gelir uzman yardımcılığı maaşı 2016’nın ilk altı ayı için yaklaşık 3.100 TL, ikinci altı ayı için ise 3.250 TL‘dir. Maaş medeni hal ve çocuk sayısına göre değişmektedir.

Gelir Uzman Yardımcılığı Maaşı

 

Ne İş Yapar?

Peki gelir uzman yardımcısı (Guy) ne iş yapar? Yapılan iş birime göre değişkenlik göstermektedir. Çoğunlukla vergi usul mevzuatına dayalı işlemler yapıldığını söyleyebiliriz. Vergilendirmenin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsilat aşamalarında görev almaktadırlar. Vergi dairesi bünyesinde yapılan temel işlemleri şöyle özetleyebiliriz:

 • Vergi mükelleflerinin sicil kaydının tutulması
 • Beyanname kabulü
 • Tarhiyat için ihbarname düzenlenmesi gibi işlemlerin yapılması
 • Mükellef dosyasının tutulması
 • Tahakkukların yapılması
 • Vergi iadesi işlemlerinin yapılması
 • Tebligat ve yoklamaların yapılması
 • Tahsilat için vezne işlemleri, ödeme emri düzenleme ve icra, haciz ve satış işlemleri
 • Vergi dairesi işlemlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Vergi davalarına yönelik çalışmalar
 • Evrak kaydı, yazışmalar, istatistik çalışmaları, uzlaşma vb. çalışmalar

Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş)

Gelir uzman yardımcılığı alımlarında şehirlere alım yapılması nedeniyle şehir değiştirmek istenildiğinde durumun ne olacağı merak konusudur. Geçmiş yıllarda GİB’in uygulamadığı karşılıklı yer değiştirme diğer adıyla becayiş uygulaması son yıllarda uygulanmaya başlamıştır. Buna göre ilk atandığı yerde en az altı ay çalışanlar başka bir şehre geçmek üzere yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Eğer geçmek istenilen şehirden herhangi bir kişi de başvuruda bulunanın şehrine geçmek üzere başvuruda bulunduysa karşılıklı olarak yer değiştirilir. Örneğin birisi İstanbul’dan Manisa’ya geçmek için başvurmuş, diğer bir kişi ise Manisa’dan İstanbul’a geçmek üzere başvurmuşsa bu kişilerin görev yerleri karşılıklı olarak değiştirilir. Karşılıklı yer değiştirme becayiş değerlendirmeleri GİB tarafından her yıl Temmuz ayında gerçekleştirilmektedir.

Benzer Yazılar

“Gelir Uzman Yardımcılığı” üzerine 1 yorum.

Bir Cevap Yazın