Gelir Tablosu Örneği

Gelir tablosu örneği

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile katlandığı gider ve maliyetleri yansıtan mali tablodur. Gelir ile gider ve maliyet rakamları doğrultusunda işletmenin karı veya zararı hesaplanmaktadır. Yazımızın devamında hem yazı formatında hem de resim formatında gelir tablosu örneği oluşturulmuştur. Yazı formatında gelir tablosu örneği resim formatının  devamında yer almaktadır.

Gelir tablosu örneği sonrasında gelir tablosunda yer alan bazı ifadeler kısaca açıklanmıştır.

Gelir tablosu örneği

GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ
A- BRÜT SATIŞLAR 1.000.000,00
1. Yurt İçi Satışlar 1.000.000,00
2. Yurt Dışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.375,00
1. Satıştan İadeler (-) 2.000,00
2. Satış İskontoları (-) 375,00
3. Diğer İndirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 997.625,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 902.000,00
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 870.000,00
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 32.000,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 95.625,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 49.000,00
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3.000,00
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 46.000,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 46.625,00
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3.935,00
1. İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri 300,00
4. Komisyon Gelirleri 2.860,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
6. Menkul Kıymet Satış Karı
7. Kambiyo Karları 775,00
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 4.230,00
1. Komisyon Giderleri (-)
2. Karşılık Giderleri (-)
3. Menkul Kıymet Satış Zararı (-)
4. Kambiyo Zararları (-)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 4.230,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 2.400,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.400,00
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 43.930,00
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.200,00
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.200,00
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 760,00
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) 760,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 44.370,00
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 9.000,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 35.370,00

Gelir Tablosu Örneği – Kavramlar

Net Satışlar: İşletmenin yaptığı satışlar ve elde ettiği gelirden, satışlardan yapılan iadeler, iskontolar ve diğer indirimlerin mahsup edilmesi neticesinde hesaplanır.

Brüt Satış Karı veya Zararı: Net satışlar ile yapılan satışlar için katlanılan maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilir. Brüt satış karı işletmenin ana faaliyeti neticesinde elde edilir ve hesaplanmasında maliyetler dikkate alınırken giderler dikkate alınmaz. Diğer olağan ve olağan dışı gelirleri ile giderleri içermez.

Faaliyet Karı veya Zararı: Brüt satış karı veya zararına ana gider kalemlerinin eklenmesi ile hesaplanır. Bunlar: Ar-ge, pazarlama satış ve dağıtım, genel yönetim giderleridir.

Olağan Kar veya Zarar: Faaliyet karı veya zararına diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların yanında finansman giderlerinin eklenmesi ile hesaplanır.

Dönem Karı veya Zararı: Olağan kar veya zarara işletmenin diğer olağan dışı gelir ve karları ile diğer olağan dışı gider ve zararlarının eklenmesi ile ulaşılır.

Dönem Net Karı veya Zararı: Dönem net karı işletmenin dönem karından hesaplanan gelir vergisi veya kurumlar vergisinin mahsup edilmesiyle ulaşılır. Eğer işletmenin faaliyeti zararla sonuçlanmışsa vergi hesaplanamayacağından dönem zararı ile dönem net zararı birbirine eşit olacaktır. Öte yandan yer verdiğimiz gelir tablosu örneği üzerinde de görülebileceği gibi vergi, her zaman dönem karı üzerinden hesaplanmayabilir. Çünkü vergi ticari kar üzerinden değil mali kar üzerinden hesaplanır. Bkz. Mali Kar Nedir Nasıl Hesaplanır?

 

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın