Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araç gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan yönetim sanatı ve bilimidir (Ergun).

Düzenli toplumlarda kamu gücünün örgütlenmesi ve işleyişidir (Gözübüyük). Devletin siyasal ve yönetsel olarak örgütlenmesini teorik ve pratik açılardan inceleyen ve devletin faaliyetlerine uygulanan bir bilim dalıdır (Akın).

Kamu yönetiminde amaç kamu yararının sağlanmasıdır.

Kamu yönetimi, kamu yararını sağlamak amacıyla vatandaşlar için kamusal mal ve hizmet üreten, kamusal politikaları uygulayan, merkezi ve yerel düzeyde örgütlenmiş örgütleri ve ilişkileri ifade etmektedir (Nohutçu).

Tanımlardan da anlaşılabileceği üzere kamu yönetimi kavramı işlevsel ve yapısal (organik) olmak üzere iki farklı anlamda kullanılabilmektedir. İşlevsel anlamda kamu politikalarını belirleme ve uygulamayı içermektedir. Yapısal anlamda ise idari kurum ve kuruluşları, yani kamu örgütlerini ve teşkilatını içerecek biçimde devletin örgütsel yapısını ifade eder (Eryılmaz).

Kamu yönetimi nedir

Kamu Yönetimi Kavramı

Kamu yönetimi; devletin kendi yurttaşlarına hizmet sunmak için halktan gelen istekleri değerlendirerek gerekli organizeyi yapan ve bu maksatla planladığı hizmet politikasını uygulamaya koyan örgüt; aynı zamanda bir disiplin, meslek ve icraatlardan oluşan kavramlar bütünüdür (Eryılmaz).

Geniş anlamda kamu ve kamu yönetimi, devlet ve devlet yönetimi kavramlarıyla bütünleşik olarak yönetim bilimi içinde yer alır. Bu kapsamda kamu yönetimi bir birinden bağımsız üç erk olan yasama, yürütme ve yargı işlevleriyle devlet örgütünün tümünü içine alır.

Dar anlamda ise, devletin yürütme işlevini içerir ve yürütme organının yetki ve sorumluluğundaki kamu faaliyetlerinin yürütülmesi sürecini ifade eder (Kulukçu).

Kamu Yönetiminin Amacı

Kamu yönetiminin en belirgin amaçları, hükümetin günlük işlerinin yürütülmesini takip etmek ve devletin görevleriyle birlikte sorumluluklarını yerine getirmektir (Demir). Kamu yönetimi, üst bürokrat ve yetkililerin belirlediği amaçları gerçekleştirilmesini sağlamak üzere karar verme, bireyleri yönlendirme ve görevlendirmeleri yapma ile sorumludur. Bu aşamada yönetimin ve kamu kurumları maddi kaynaklar ve insan kaynağı bağlamında denetim gerçekleştirerek kontrol sağlamak ister. Böylece kamu faaliyetleri sorunsuz yürütülebileceği gibi yönetim sürecinde gözetim ve denetim ağı oluşturulur. (Ergun).

Kamu yönetimi, teori ile uygulamanın bileşiminden oluşur ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmek için çalışan hükümetlerin birçok sorumluluklarını taşıyabilecek derecedeki güce sahip olmak durumundadır. Seçimle iş başına gelen siyasiler, politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında teknik desteğe ve örgüte ihtiyaç duyar. Bu aşamada kamu yönetimi, yurttaşların taleplerini tespit etme ve ihtiyaçlara uygun hizmet üretilmesinde politikacılara yardımcı olur. Kamu yönetim, siyasiler ile halk arasında kopukluğu engelleyici bir köprü oluşturur ve iktidarın uygulayıcısı rolünü üstlenilir. Dolayısıyla iktidarın yanı sıra kamu yönetimi de, halka vaat edilen hizmetlerin uygun biçimde yerine getirilmesinden sorumlu tutulmaktadır (Peker).

Kamu yönetiminin günümüzde akademik bir konu olarak kabul edilmesinde, Woodrow Wilson’un 1887 yılında yayınladığı “The study of Administration (Yönetimin İncelenmesi)” adlı makale etkili olmuştur. Wilson bu ünlü makalesinde, yönetimin siyasetten ayrı değerlendirilmesini ve bunun gerçekleşmesi halinde yönetimin siyasetten etkilenmeden yasaları en iyi şekilde kullanma yeteneğine kavuşacağını savunmuştur (Ergun).

Günümüz kamu yönetiminin temelini oluşturan ve geleneksel kamu yönetimi olarak adlandırılan sistemin oluşmasına ise Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Winslow Taylor’un oldukça önemli katkıları olmuştur. ABD’de Wilson ve Taylor, Avrupa’da ise Weber’in görüşleri 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında geleneksel kamu yönetimini şekillendirmiştir (Demir).

Günümüzde ise Yeni Kamu Yönetimi adı verilen yeni anlayışta tutumluluk, etkinlik, verimlilik öne çıkan kavramlardır.  Yeni Kamu Yönetimi anlayışı birçok ülkede uygulamaya geçirilmiş durumdadır.

Kamu Örgütü

Yapısal anlamda kamu yönetimi kavramı ile kastedilen idari teşkilattır. İdari teşkilatın temel organlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Merkezi idare
  • Merkeze yardımcı kuruluşlar
  • Mahalli idareler (Yerel yönetimler)
  • Hizmetsel yerinden yönetim idareleri
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Düzenleyici ve denetleyici üst kurullar

Kamu Yönetimi Bölümü

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi fakülteler bünyesinde kamu yönetimi bölümü bulunmaktadır. Kamu yönetimi bölümünde Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Bilimleri gibi anabilim dalları bulunmaktadır. Bölümde yetiştirilen öğrencilerin kamuda uzman, denetçi, kaymakam ve yönetici olması hedeflenmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için Kamu Yönetimi Ne İş Yapar? ve   Kamu Yönetimi Mezunu Özelde Ne İş Yapar?yazımızı inceleyebilirsiniz. Son yıllarda kamu yönetimi bölümü daha çok Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adıyla açılmaktadır.

 

 

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın