Agi Nedir?

Agi, asgari geçim indiriminin kısaltılması olup ücretlinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. Uygulamada öncelikle maaş üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta daha sonra asgari geçim indirimi tutarı vergiden düşülmektedir. Böylece bireyin asgari geçimini sağlayacak tutar üzerinden vergi alınmamaktadır. Agi tutarı medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmaması göre değişmektedir. Ücretin düşük veya yüksek olması tutarı etkilememektedir.

Anayasamızın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesi: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Agi nedir?

Asgari Geçim İndirimi Kimlere Uygulanır?

Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde edenlere uygulanır. Bunun dışındaki gelirlere agi uygulanmaz.

Agi Nasıl Hesaplanır?

Agi hesaplamaAgi, içinde bulunulan yılın başında geçerli olan “asgari ücretin brüt tutarına“, indirim oranının uygulanması ile elde edilen tutarın %15’idir. Peki indirim oranı nedir? İndirim oranı herkes için medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumuna göre ayrı ayrı hesaplanır. Aşağıdaki tabloda yer alan oranlar toplanarak indirim oranı bulunur.

Oran
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan eş %10
İlk iki çocuk (her biri) %7,5
Üçüncü çocuk %10
Diğer çocuklar %5

Örnek: Evli eşi çalışmayan ve üç çocuklu biri için indirim oranı ve agi aşağıdaki gibi hesaplanır.

İndirim oranı: %50 (kendisi) + %10 (çalışmayan eş) + %25 (çocuklar) = %85

Agi: 1.647 TL (2016 asgari ücret) * %85 (indirim oranı) * %15209,99 TL

Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Agi 2016

  • Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.
  • İndirimin uygulamasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.
  • İndirim oranı en fazla %85 olabilir.
  • Yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

Agi Ne Kadar?

Asgari geçim indirimi agi 2016 tutarları aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için  Agi 2016 yazımıza bakınız.

Medeni Hali ve Çocuk Sayısı Oran İndirim Tutarı Aylık Tutar (TL)
Bekar 50 1.482,30 123,53
Evli Eşi Çalışmayan 60 1.778,76 148,23
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 67,5 2.001,11 166,76
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu 75 2.223,45 185,29
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 85 2.519,91 209,99
Evli Eşi Çalışan 50 1.482,30 123,53
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu 57,5 1.704,65 142,05
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu 65 1.926,99 160,58
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu 75 2.223,45 185,29
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu 80 2.371,68 197,64
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuklu 85 2.519,91 209,99

Agi Nedir?

Anayasamızın 73’üncü maddesinde vergilendirmede adalet ilkesine vurgu yapılmaktadır. Bu ilke gereği, herkesten ödeme gücüne göre vergi alınır. Ancak bunun sorunsuz uygulanabilmesi için öncelikle ödeme gücünün tespit edilmesi gerekir. Gerçek anlamda vergi ödeme gücü ise, mükellefin yaşamını sürdürmek için gerekli ihtiyaçlarını karşılamasından sonra başlar. İnsanların yaşamlarını devam ettirebileceği kısmın üstündeki maddi olanaklarından vergi alınmalıdır. Bir başka deyişle bireyin vergi ödeme gücünün bireyin hangi gelir düzeyinden itibaren başladığının rakam olarak saptanması gerekmektedir. İşte bu düzeye en az geçim düzeyi denilmekte ve buna vergiden ayrıcalık tanınması da asgari geçim indirimi olarak isimlendirilmektedir (Herekman).

Türkiye’de asgari geçim düzeyinde gelir elde edenler, önemli bir vergi yükü ile karşı karşıya bulunmaktadır. Vergilemede adalet ilkesi bakımından, bu kişilerin vergi yükünü azaltmak, gelirin bu tutara kadar olan kısmını asgari geçim indirimi olarak vergi dışı bırakmak hayati bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de, Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumu sağlamayı amaçlayan ve özellikle düşük gelirliler üzerindeki vergi yükünü azaltarak daha adil bir gelir dağılımına katkı yapan asgari geçim indirimi sistemi getirilmiştir.

Ödeme gücünün tespitinde kullanılabilecek, teoride genel kabul görmüş üç yöntem vardır. Bunlar; artan oranlılık, ayırma kuramı ve asgari geçim indirimidir. Bu üç yöntemin de amacı vergilemede adaletin sağlanabilmesi için, ödeme gücünün olabildiğince doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamaktır.

Yararlanılan Kaynaklar

www.gib.gov.tr

Serkan Işık, Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın