Muhasebe Yazılımı

Muhasebe yazılımı, muhasebe işlem ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlayan yazılımdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle artık muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu durum bilgisayarlı muhasebe kavramını doğurmuştur. Bu yazımızda öncelikle bilgisayarlı muhasebe nedir açıkladıktan sonra muhasebe yazılımı çeşitlerini ve muhasebe yazılımı seçerken dikkat edilmesi gereken hususları inceleyeceğiz.

Muhasebe programları için  Muhasebe Programları yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bilgisayarlı Muhasebe

Bilgisayarlı muhasebe sistemleri; işletmelerde yapılan işlemlere ilişkin verilerin elektronik olarak elde edildiği, transfer edildiği ve saklandığı muhasebe sistemleri olarak tanımlanmaktadır.

Bilgisayarlı muhasebe ile muhasebe süreci içerisindeki amortisman ayrılması, açılış ve kapanış kayıtları, yasal bildirimler gibi birçok işlem otomatik olarak muhasebe yazılımı tarafından gerçekleştirilmektedir. Çıktılar kullanıcıların talepleri doğrultusunda istenilen formata uygun olarak alınmaktadır. İşletme içerisinde kurulan yerel ağ bağlantılarının yanı sıra uzaktan erişim gibi olanaklar ile tüm kullanıcıların bilgi ihtiyacı anında elektronik ortamda karşılanmaktadır. Verilerin doğruluğunun kontrolü ile iç kontrol ve denetim faaliyetleri yine bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir.

Bilgisayarlı muhasebenin bazı faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

 1. İşlemlerin izlenmesi bilgisayarlar ile daha hızlı ve sade bir şekle dönüşmektedir.
 2. Raporların düzenlenmesi bilgisayarlar sayesinde kolaylaşmaktadır.
 3. Raporların analizi ve anlamlandırma süreci bilgisayarlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
 4. İşletmede meydana gelen işlemlere ilişkin veri tabanı oluşturulmakta bu da istatistiki analizlerde fayda sağlamaktadır.
 5. Verilerin doğruluk payı artmaktadır.
 6. Muhasebe işlemleri bilgisayarlar aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleştirildiği için maliyetler düşmektedir.
 7. İhtiyaç duyulan bilgilere anında ulaşabilmektedir.
 8. Yöneticilerin karar almalarına yardımcı olan bilgisayar sistemleri sayesinde yönetimde verimlilik artmaktadır.

Muhasebe Yazılımı Türleri

Bir muhasebe bilgi sisteminde kullanılacak donanım ve yazılımlar, işletmenin şartlarına, bilgi işlem faaliyetlerinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Günümüzde ise, teknolojideki ilerlemenin etkisiyle, muhasebe yazılım paketleri kullanılmaya başlanmıştır. Hali hazırdaki bu yazımlar, inanılmaz derecede güçlü, karmaşık ve küresel alanda faaliyet gösteren ve değişik dillerde ve para birimlerinde bilgiye ihtiyaç duyan çok uluslu işletmelerin kararlarını destekleyebilecek, çok sayıda bilgiyi saklayabilen bir yapıya sahip olmuşlardır.

Ön muhasebe programı: Fatura, gelir-gider ve cari hesapların takibi gibi işlemlerden oluşmaktadır. Daha çok KOBİ’lere hitap eden ön muhasebe programları sınırlı sayıda modül içeren temel programlardır. Son günlerde yaygınlaşan web tabanlı ön muhasebe programları her yerden ulaşım ve veri girişi imkanı sağlaması nedeniyle popülaritesini arttırmaktadır.

Ticari muhasebe paketleri: Ön muhasebe programlarından daha geniş özelliklere sahiptir. Paketin içeriği istenilen modüllere göre şekillendirilebilmektedir. Mali müşavirlik paketleri ise adından anlaşılabileceği gibi mali müşavirlere yönelik hazırlanan ve genel muhasebe, beyanname, BA-BS, bordro, defter gibi özellikleri içeren programlardır.

ERP Programı: Türkçeye kurumsal kaynak planlaması olarak çevrilmektedir. İşletmelerin yalnızca muhasebe işlemlerini değil üretim, satış, insan kaynakları gibi her türlü iş ve işlemlerini kapsayan bütünleşik bilgi sistemleridir.

Muhasebe Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Muhasebe Yazılımı

İşletmelerin kullanacakları muhasebe yazılımını seçerken göz önünde bulundurması bazı kriterler şöyledir:

Kullanım Kolaylığı ve İhtiyaçlara Uygunluğu: Bazı muhasebe yazılımları ile sade ve kullanışlı iken bazıları ise oldukça karmaşıktır. Kuşkusuz işletme büyüklüğü daha karmaşık programları kullanmayı gerektirebilmektedir. Öncelikle hangi tür muhasebe yazılımı işletme ihtiyacını karşılayacağına karar verilmelidir. Ayrıca yazılımın çalışma hızı, hata vermemesi, ekranlar arası geçişlerin kolay olması da zaman tasarrufu açısından önem arz etmektedir. Örneğin; işletme mali müşavir istihdam ediyorsa, beyannamelerin ve bildirimlerin kolay yapılması zaman tasarrufu açısından önemlidir.

Servis İmkanı ve Satış Sonrası Destek: Kullanılacak muhasebe programlarında meydana gelebilecek sorunlara anında ve düşük maliyetle servis imkanının bulunması önemlidir. Programın kullanımına yönelik satış sonrası eğitim gibi destek çalışmalarının mevcudiyeti önem arz etmektedir. Bazı firmalar satış sonrasında belirli süre ile ücretsiz destek sağlamaktadır.

Programların Güvenilirliliği: Yazılım firmasının referansları, müşteri memnuniyetleri, servis durumu, programın yaygın kullanımı bu programların güvenilirliği konusunda kullanıcılara fikir vermektedir.

Bilgi Güvenliği: Teknolojik imkanlar bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Olası siber saldırılara karşı bilgi gizliliğinin sağlanması açısından daha güvenli muhasebe programları tercih edilmelidir. Bu hususta sistem yedeklemesi de öne çıkmaktadır.

Erişim Kolaylığı: Bilgisayarlı muhasebe her geçen gün yeni özelliklerle donatılmaktadır. İnternete erişim imkanının artmasıyla birlikte işletme kayıtlarına uzaktan erişim ve mobil erişim gibi faydalı özellikler eklenmiştir.

Programın Standartlara Uygunluğu ve Değişimlere Uyumluluk: Kullanılacak olan programın, muhasebe standartlarına ve Tekdüzen Hesap Planına uyumu dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Programların gelişmelere açık olup olmaması, ileride çıkabilecek yasal düzenlemelere göre yeni özelliklerin eklenip eklenemeyeceği de yine göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin e-defter için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilmiş uyumluluk onayı gerekmekte.

İç Kontrol ve Denetime Uygunluk: İç kontrol; finansal raporların güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasalara ve diğer düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılmasını dikkate alarak yeterli ölçüde güvence sağlamak üzere işletmenin yönetim kurulu, yönetici ve diğer personeli tarafından etkilenen bir süreçtir. Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı denetim riskini azaltmakta, denetim süresini kısaltmakta, denetim alanını daraltmakta, denetimi kolaylaştırmakta ve denetim raporundaki savın güvenilirliğini artırmaktadır.

Maliyet: Kullanılacak muhasebe programının fayda/maliyet analizinin yapılması bu analizin sonuçlarına göre programın satın alınması işletmenin program seçiminde göz önünde bulunduracağı diğer bir unsur olarak görülmektedir. Maliyet hususunda yalnızca satın alma aşamasında ortaya çıkan maliyetler değil, teknik servis ve güncelleme fiyatlandırması da dikkate alınmalı. Getirilecek yeni yasal düzenlemeler ile muhasebe programları yeni modüllere ihtiyaç duyabilmektedir. Bu gibi maliyet unsurlarının fiyatlandırılması konusunda bilgi alınmalıdır.

Çoklu Kullanıcı Desteği ve Yetki Tanımlaması: Kullanılacak yazılım eğer ihtiyaç duyuluyorsa çoklu kullanıcı desteği sağlamalı ve kullanıcılara yetki tanımlaması yapılabilmelidir.

En İyi Muhasebe Programı

Muhasebe bilgi sisteminin temel amacı, ticari faaliyetleri belgelendirmek ve bu faaliyetlerin işletmenin finansal yapısında meydana getirdiği değişiklikleri kaydedip raporlamaktır. Temel amacı kapsamında, bilgi kullanıcılarının etkili kararlar almalarını sağlayacak verilerin toplanması, işlenmesi ve ilgililere raporlanması de gerekmektedir. Dolayısıyla her şeyden önce iyi muhasebe programı bu işlevi yerine getirmelidir. Öte yandan en iyi muhasebe programı, her işletmenin ihtiyacına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak iyi muhasebe programları hangi özellikleri taşımalı bunları sıralayabiliriz.

 • İşletme İhtiyaçlarına Uygun
 • Güvenilir ve Güvenli
 • Sade, Kullanımı Kolay ve Hızlı
 • Bilgi Akışını Sağlayacak Güçlü Raporlama
 • Erişim Kolaylığı
 • Ön Muhasebeyi Sistemli Olarak Yürütme
 • Teknik Destek
 • Etkin Stok Takibi
 • Standartlara Uygun
 • Değişimlere Uyum Sağlayan ve Sürekli Güncellenen
 • Sağlayacağı Faydaya Göre Maliyeti Uygun
 • İç Kontrol ve Denetim İmkanı Sunan

İşletmelerde muhasebe bilgi sistemi beş temel konuda bilgi oluşturmaya çalışmaktadır: Uzun vadeli planların hazırlanması ve bunlarla ilgili stratejilerin geliştirilmesi, işletme kaynaklarının dağılımı ile ilgili kararlar, faaliyetlerle ilgili maliyet planlaması ve kontrolü, performans ölçümü ve değerlendirilmesi, finansal bilgilerin oluşturulması ve raporlanması. En iyi muhasebe programı bu konularda güçlü ve anlık bilgi üretimi sağlayabilmeli ve bu bilgiler yönetimin kullanımına uygun olmalıdır. Elbette bu aşamada kalifiye eleman da önem taşımaktadır.

İşletmenin faaliyet konusuna göre bazı işlemlerinin takibi daha önemli olabilmektedir. Bu nedenle seçilecek muhasebe yazılımı hasılat işlemleri, gider işlemleri, üretim işlemleri, insan kaynakları ve maddi duran varlıklar işlemleri gibi işlemler arasından işletme açısından öne çıkan konularda daha başarılı olmalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Bilgisayarlı Muhasebe Sistemlerinde Denetim Riskleri Ve Risk Odaklı Denetim, Cengiz Güney
Muhasebe Bilgi Sisteminde Teknoloji-I, Burcu Ateş ARSLANTAŞ
Perakende Satış Yapan Zincir Mağazalarda Muhasebe Organizasyonu Ve Tahtakale Spot Mağazalarında Bir Araştırma, İsmail Aydoğmuş
Muhasebede E-Defter, E-Fatura Uygulamaları Ve Türkiye’de E-Defter, E-Fatura Sistemine Geçen İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Özdemir
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM, SMMM, YMM) Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma, Mikail Erol, Metin Atmaca, Levent Şahin
Hedef Maliyetleme Açısından Muhasebe Bilgi Sistemine İlişkin Bir Model Önerisi Ve Bir İşletme Uygulaması, Samet Bülbül

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın