Stopaj Oranları

Stopaj oranları yazımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca yapılan stopaj oranları, bir başka deyişle gelir vergisi kesintileri oranları bilgisine yer verilmiştir. Yazımızda işlem türüne göre kanunla veya bakanlar kurulu kararlarıyla (BKK) belirlenmiş stopaj oranlarına yer verdikten sonra kimler stopaj yapmak zorunda ele alacağız.

Stopaj ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Stopaj Nedir? Stopaj Hesaplama Örnekleri

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

 

Türü Stopaj Oranı (%)
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden
(İstisnadan faydalananlar hariç)
%15-20-27-35
Telif ödemelerinden
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
17
Diğer serbest meslek ödemelerinden
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
GVK 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden,
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
Vakıflar
(mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
(2009/11449 sayılı BKK ile 01.01.2007’den itibaren)
20
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 20
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
15
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
15
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden
(2009/14592 s BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
0
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 10
ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 7
iii) vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 3
iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 0
Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden 10
ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 7
iii) vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden 3
iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden 0
Mevduat faizlerinden
(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);
1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 15
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 13
2) Mevduat faizlerden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10
3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 15
ii)  1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarar katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları; 15
Baş bayiler hariç olmak üzere, 14/03/2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
(2012/3322 sayılı BKK ile 01.07.2012’den itibaren)
15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden.
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için, 1
ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 2
Diğer zirai mahsuller için,
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 2
ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 4
Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için; 2
ii) Diğer hizmetler için 4
Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, 0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 2
Hurda alımları için 2
Diğer mal alımları için 5
Diğer hizmet alımları
(yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
15
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)
10
Bireysel emeklilik sisteminden; Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)
5
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden
(4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren)
19,8
IMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan;-Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(2010/926 s. BKK ile 01.10.2013’dan itibaren)
0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endesklerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(2010/7926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)
0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlardan;-Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(2010/7926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)
0
Lig usulüne tabi spor dallarında
1- En üst ligdekiler için 15
2- En üst altı ligdekiler için 10
3- Diğer ligdekiler için 5
Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden
(01.07.2008’den itibaren)
5
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantların
(menkul kıymetler yatırım ortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;
a) Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)
0
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)
10
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden
(5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren)
20

Stopaj Yapmak Zorunda Olanlar

Stopaj oranlarıGVK’nın 94’üncü maddesinde stopaj yapmak zorunda olanlar düzenlenmiştir. Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler GVK’nın 94’üncü maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben stopaj yapmaya mecburdurlar.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın