Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Mali hizmetler uzman yardımcılığı (MHUY), KPSS A grubu meslekleri arasında yer almaktadır. Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar dışındaki kamu kurumlarının mali hizmetler birimlerinde istihdam edilmekte olup özlük hakları çalıştıkları kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Mali hizmetler birimi dışında başka bir birimde çalıştırılamazlar.

Diğer kariyer meslekler için KPSS A Grubu Meslekleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Giriş Sınavı

Giriş Sınavı Puan Türleri: KPSSP49
KPSS Taban Puan: 75
Sınava Kaç Katı Çağrılıyor?: 20 katı (son sınav)
Sınav Usulü: Test (ÖSYM tarafından)
Mülakata Kaç Katı Çağrılıyor?: 4 katı (son sınav)

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için öncelikle ön başvuru yapılıyor. Ön başvuru neticesinde alım yapılacak kadro sayısının 20 katı aday belirleniyor ve bu kişiler sınav ücretini yatırarak nihai başvurusunu yapıyorlar. Sınavından yazılı kısmı test usulünde ÖSYM tarafından yapılıyor. Sözlü kısmı ise Maliye Bakanlığı tarafından yapılıyor. Hem yazılı sınavdan hem de sözlü sınavdan en az 70 puan alan adaylar tercih yapmaya hak kazanıyorlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre başarı sıraları belirleniyor. Nihai olarak başarılı adaylar ÖSYM üzerinden kurum tercihlerini yapıyorlar.

Yazılı Sınav Konuları

a) İktisat
1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2) Uluslararası İktisat,
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b) Maliye
1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c) Hukuk
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe
1) Genel Muhasebe,
2) Mali Analiz ve Raporlama.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Maaşı

Mali hizmetler uzman yardımcılığı maaşı, görev yerinin merkez teşkilatı veyahut taşra teşkilatı olmasına göre değişmektedir. Ayrıca bazı taşra teşkilatı birimleri ek ödeme ve yardımlar da yapabilmektedir. Buradaki rakamlar ek ödemeler dışındaki rakamlardır.

Merkez Teşkilatında Görevli Olan Uzman Yardımcısı Maaşı

Temmuz/2016 – Aralık/2016
Bekar, çocuksuz: 3.350 – 3.400 TL
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz: 3.550 – 3.600 TL

Merkez Teşkilatı Dışında Görevli Olan Uzman Yardımcısı Maaşı

Temmuz/2016 – Aralık/2016
Bekar, çocuksuz: 3.200 – 3.250 TL
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz: 3.400 – 3.450 TL

Yardımcılık Dönemi ve Yeterlik Sınavı

Uzmanlığa Atanma İçin Şartlar

Yabancı Dil Şartı: YDS’den 70 puan
Uzmanlık Tezi: Var
Yeterlik Sınavı: Yazılı usulde ortalama 70 puan

Mali hizmetler uzman yardımcılığı mesleğine atananlar, arandıkları idare tarafından verilen hizmet içi eğitim ile Maliye Bakanlığı tarafından verilen mesleki eğitime tabi tutulurlar. Yardımcılık döneminde uzmanların gözetiminde yetiştirilmeleri hedeflenir. Hizmet içi eğitim ve mesleki eğitimin ardından meslekte 16 ayını dolduran mali hizmetler uzman yardımcılarına görev alanıyla ilgili bir konuda uzmanlık tezi konusu verilir. Hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve uzmanlık tezi aşamalarını başarıyla tamamlayanlar yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Mali hizmetler uzmanı olarak atanabilmek için uzman yardımcılığı döneminde YDS’de 70 puan alma şartı bulunmaktadır. Uzmanlığa atanma için yabancı dil şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının, yeterlik sınavının ardından iki yıl içinde yabancı dil şartını sağlamaları gerekmektedir.

Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavı aşağıdaki konularda Maliye Bakanlığı tarafından yazılı usulde yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, yabancı dil şartını sağlamak kaydıyla mali hizmetler uzmanı olarak atanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olanlar bir yıl içinde ikinci sınava tabi tutulurlar.

a) Birinci grup
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
2) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,

b) İkinci grup
1) İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
3) Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Mali hizmetler uzman yardımcıları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 60. maddesinde idarelerin mali hizmetler birimlerine verilen görevler kapsamında kendilerine verilen iş ve işlemleri yaparlar. Söz konusu maddede ve diğer ilgili mevzuatta yer alan görevlerden bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

  • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
  • İdarenin bütçesini hazırlamak.
  • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
  • İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
  • Taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
  • Mali iş ve işlemlerini yürütmek.
  • İç kontrol, ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
  • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

Kurumlar arası geçiş: Mali hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarına atanabilirler. (5018 sayılı kanun md. 60)

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın