Mizan Nedir?

Hukuki belirlilik ilkesi

Mizan, işletmelerin bütün muhasebe hesaplarının alacak ve borç toplamı ile bakiye tutarını gösteren tablodur. Mizan genel geçici mizan ve genel kesin mizan olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel Geçici Mizan Örneği

Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Bakiye Borç Bakiye Alacak
100 Kasa 285.000 270.000 15.000  
190 Devreden KDV 11.000   11.000  
252 Binalar 250.000   250.000  
257 Birikmiş Amortismanlar   10.000   10.000
321 Borç Senetleri   60.000   60.000
500 Sermaye   100.000   100.000
570 Geçmiş Yıllar Karları   106.000   106.000
    546.000 546.000 276.000 276.000

Genel Geçici Mizan Nedir?

İşletmeler dönemler itibariyle dönem sonunda finansal sonuçlarını finansal tablolar aracılığıyla ilgililere raporlar. Raporlamanın başlangıcı genel geçici mizan ile olur.

Genel geçici mizan; işletmenin dönem içinde gerçekleştirmiş olduğu kayıtlarına göre hesaplarının durumunu gösteren bir tablodur. Burada “genel” kelimesi bu mizanın tüm dönemin işlemlerini kapsamasını, “geçici” kelimesi ise bu mizanda yer alan hesap kalanlarının işletmenin varlık, alacak ve borçlarının gerçek durumunu yansıtmadığını ifade etmektedir.

Genel geçici mizanın gerçek durumu yansıtmama nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

 1. Uygulanan muhasebe yöntemleri nedeniyle bazı hesaplar gerçek durumu göstermeyebilir.
 2. Varlıklarda kullanım zamanına bağlı olarak aşınma ve yıpranmalar oluşabilir.
 3. Hata ve hile nedeniyle hesapların kaydi durumu ile fiili durumu arasında farklılıklar olabilir.
 4. Gerçekleştirilen faaliyetlerin işletmeye geç ulaşması. İşte bu bunun gibi nedenlerden dolayı finansal tabloları düzenlemeden önce işletmenin genel geçici mizanında gözüken hesaplarının bir kez daha incelenmesi gerekir.

İşletmenin genel geçici mizanında gözüken varlık ve kaynaklarının (borçlarının) kaydi tutarları ile bu kaynakların fiili tutarlarının karşılaştırılması ve farklılıklarının giderilmesi gerekir. İşte yapılan bu işlemlere dönem sonu (envanter) işlemleri denir. İşte bu varlık ve kaynakların miktar olarak tespitine “Envanter” denilirken”, tespit edilen bu varlık ve kaynakların değerleme günündeki değerini tespit etmeye de “değerleme” adı verilir. Bütün bu yapılan işlemler işletmenin dönem sonu işlemlerini oluşturur.

Mizan nedir?

Envanter İşlemleri

Muhasebe uygulamasında envanter işlemleri genel olarak aşağıdaki sıraya göre yapılır:

 1. Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir.
 2. Muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu
  tespit edilir.
 3. Muhasebe dışı envanter sonuçlan ile genel geçici mizan karşılaştırılır varsa farklar bulunur.
 4. Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır.
 5. Muhasebe kayıtları ile envanter sonuçlarının uyumu sağlanarak genel kesin mizan değerlendirilir.
 6. Daha sonra mali tablolar düzenlenir.

Genel Kesin Mizan Nedir?

Genel kesin mizan dönem sonunda envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizandır. Bu mizanda gelir, gider ve maliyet hesaplarında bakiye bulunmaz.

Kesin mizanın kalan sütunları, işletmenin dönem sonu bilançosunu verir. Borç kalanı bilançonun aktifini, alacak kalanı bilançonun pasifini oluşturur.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın