100Kasa.com Forum

Gelir vergisinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  

  RSS

vergy
(@vergy)
Üye Admin
Katılım :2 sene  önce
Gönderiler: 29
16/04/2018 3:02 pm  

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı(TFYÖKD)(GVK Md. 41/5): Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında (alım da yüksek, satışta düşük olamaz) bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.

Bu çerçevede transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından(TFYÖKD) söz edebilmek için:

  • Teşebbüs sahibi tarafından bir mal veya hizmet alım ya da satımının yapılmış olması,
  • Teşebbüs sahibinin bu mal veya hizmet alım ya da satımını ilişkili kişilerle yapmış olması,
  • Bu mal veya hizmet alım ya da satımında “emsallere uygunluk ilkesi”ne aykırı olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olması,
  • Emsallere uygun bedel ve fiyat ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasında işletme aleyhine farklar oluşması, gerekmektedir.

Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç tutarı, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Zirai kazanca ilişkin indirilemeyecek giderlerin düzenlendiği 58’de, 41’de düzenlenen indirilemeyecek giderlerin zirai kazancın tespitinde de indirim konusu yapılamayacağı düzenlenmiştir. Bu yüzden TFYÖKD yalnızca ticari ve zirai kazanç açısından indirilemeyecek gider kapsamındadır.

İlişkili Kişi: Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Emsallere Uygunluk İlkesi: Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespiti için önce iç emsal sonra dış emsal karşılaştırmada esas alınır. Emsallere uygunluk ilkesi kapsamında tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıt olarak saklanması zorunludur.

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

Düzeltme: İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. Ancak, düzeltme işleminin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan mükellef adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. Örneğin, örtülü kazanç dağıtanın matrahı vergi incelemesi sırasında 1.000-TL arttırılırsa, ilişkili kişinin maliyeti 1.000-TL artmış olur. Örtülü kazanç dağıtan adına tarh edilen vergi kesinleşir ve ödenirse; ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzenlenir ve matrahı 1.000-TL azaltılmış olur.

GVK ile KVK arasındaki farklar:

  • GVK uygulamasında KVK’dan farklı olarak “Hazine Zararıaranmamaktadır.
  • Peşin fiyatlandırma anlaşması KVK’da mümkün iken GVK’da değildir. KV mükellefleri bedelin tespitine ilişkin yöntemin belirlenmesi için MB’ye başvurur, anlaşılarak yöntem belirlenebilir. GV mükellefleri açısından bu mümkün değildir.
  • KV mükelleflerinin transfer fiyatlandırması raporu hazırlatma ve beyannameye ekleme zorunluluğu varken, GV mükellefleri açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol