100Kasa.com Forum

Gelir vergisinin esasları  

  RSS

vergy
(@vergy)
Üye Admin
Katılım :2 sene  önce
Gönderiler: 29
16/04/2018 2:55 pm  

Gelir vergisinin esasları

1. Gelirin Şahsiliği

Gelir vergisi, yalnızca gerçek kişilerin gelirlerine uygulanan bir vergidir. Dolayısıyla gelir vergisi şahsi karakterli bir vergi olup gerçek kişilere uygulanır. Bu yüzden gerçek kişinin gelirinin vergilendirilmesinde, kişinin durumunu dikkate alan çeşitli indirim ve istisna uygulamalarına ya da yükümlülüklere yer verilmiş bulunulmaktadır. Böylece, kişinin gerçek ödeme gücü esas alınmış olur.

2. Gelirin Genelliği

Ülkemizde benimsenen vergi sistemi üniter sistemdir. Üniter vergi sistemi uyarınca, gerçek kişiler tarafından bir takvim yılı içinde elde edilen ve gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratların tamamı toplanır ve bulunan tutar üzerinden vergilendirme yapılır. Üniter sistemden sapmalar da vardır. Bunlara toplama yapılmayan halleri düzenleyen GVK Md. 86 ve Geç. 67 örnek verilebilir.

3. Beyan Esası

Gelir vergisi kural olarak mükellefin beyanına dayanır.

4. Takvim Yılı Esası

Gerçek kişilere ait gelirler, genel olarak bir yıllık dönem için vergilendirilir. Bu bir yıllık dönem, takvim yılı olarak uygulanmakla beraber takvim yılı esasının bazı istisnaları da bulunmaktadır:

  1. Özel hesap dönemi
  2. Kıst dönem: Yıl içinde faaliyete başlama, memleketi terk ve ölüm bu hallerde vergileme takvim yılı esasına bağlı kalınmaksızın memleketi terk ve ölüm tarihleri itibariyle yapılmaktadır.
  3. Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri: bu durumda gelir, bir yıldan daha fazla bir dönemi kapsadığı için işin tamamlandığı yılın geliri sayılmaktadır.
  4. Diğer: Stopaj, zarar

5. Gelirin Gerçek ve Safi Olması

Gelirin gerçek olması, çeşitli kazanç ve iratlarda her zaman gerçek işlemlerin kaydedilmesi suretiyle hesaplanmasını öngörmektedir.

Gelirin safi olması, gelirin elde edilmesi sırasında elde edilen gayrisafi (brüt) gelirden yapılan giderlerin indirilmesi ve/veya bazı gelir kaynaklarında zarar elde edilmesi durumunda bu zararların da mahsup edilmesi sonucunda kalan tutarın ifadesi için kullanılmaktadır.

6. Gelirin Elde Edilmiş Olması

Gelir vergisi açısından gelirin elde edilmesi, vergiyi doğuran olaydır. Vergi kanunlarında elde etmenin tanımı yapılmamıştır. GVK’nın gelir unsurlarına ilişkin düzenlemelerinden yola çıkıldığında elde etme açısından üç farklı esasın dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Gelirin elde edilmesi üç farklı şekilde gerçekleşebilir:

  1. Tahsil: gelirin nakit veya ayın olarak sahibinin mal varlığına dâhil olması.
  2. Tahakkuk: hukuken söz konusu gelire alacaklı olma. Gelirin mahiyet ve tutar olarak kesinleşmesi ile gelir tahakkuk etmiş olur. Mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşme, taraflar arasında mevcut ticari ilişkide edimlerin eksiksiz yerine getirilmesi suretiyle karşılıklı mutabakatla belirlenen bedele hak kazanılması ve bu tutarın belirginleşerek kesinleşmesini ifade eder.
  3. Hukuki ve ekonomik tasarruf: hukuki tasarruf, gelirin sahibi tarafından talep edilebilir olmasını; ekonomik tasarruf ise, ödemeyi yapacak olan tarafından, sahibinin emrine sunulmasıdır.
Düzenleme5 saat  önce

CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol